دوره و شماره: دوره 8، شماره 8، مرداد 1397 

مقاله پژوهشی

روابط ساختاری گرمی مادر و پدر با امیدواری در دانشجویان دختر

صفحه 101-110

10.22034/ijes.2021.133455.0

مرضیه ترکمنی؛ عاطفه قرائی؛ فاطمه شیخانی؛ فرهاد تنهای رشوانلو