دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، شهریور 1392 
هویت ملی در کتب درسی جامعه‌شناسی 1 و2

صفحه 175-207

سیدضیاء هاشمی؛ مژده قربان علیزاده