دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1391 
3. بررسی نقش شورای معلمان در توسعۀ مهارت‌های حرفه‌ای دبیران

صفحه 41-70

فرانک امیدیان؛ مهدی پسندیده؛ رضا شهریان سگوندی