دوره و شماره: دوره 15، شماره 1، فروردین 1401 

مقاله پژوهشی

ارایه مدل ارزیابی اثربخشی دوره های مجازی آموزش های ضمن خدمت کارکنان در بانک تجارت

صفحه 1-14

10.22034/ijes.2021.541983.1184

احمد دهقان زاده؛ اسفندیار دشمن زیاری؛ مجتبی معظمی؛ اسماعیل کاووسی


مقاله پژوهشی

فهم سوگیریهای تصمیم‌گیری مبتنی بر رویکرد علوم شناختی (مورد مطالعه: صنعت مشاوره مدیریت)

صفحه 57-71

10.22034/ijes.2021.529218.1047

حوریه جهانی؛ حمیدرضا یزدانی؛ رضا طهماسبی؛ حسین خنیفر؛ محمد ابویی اردکان


طراحی و ارائه الگوی مسئولیت اجتماعی مدارس

صفحه 72-85

10.22034/ijes.2021.533647.1108

سیده طیبه طبائی؛ حمید شفیع زاده؛ نادر سلیمانی


شناسایی و واکاوی موانع موثر بر نشاط سازمانی در سازمان های دولتی

صفحه 97-108

10.22034/ijes.2021.537484.1144

عبادالله هادی پور؛ کامران محمد خانی؛ امیرحسین محمد داوودی


مستخرج از رساله

اثربخشی مدیریت زمان بر تعهد به مدرسه و خلاقیت دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم شهر اهواز

صفحه 178-189

10.22034/ijes.2021.542065.1186

میترا اژدری؛ زهرا افتخار صعادی؛ محمد رضا برنا؛ سحر صفرزاده


ارائه مدل مسئولیت اجتماعی با استفاده از روش فراترکیب

صفحه 207-217

10.22034/ijes.2021.541141.1179

محمدعلی بیاتی؛ سعید صیادی؛ ابراهیم گیوکی؛ سنجر سلاجقه؛ امین نیک پور


مقاله پژوهشی

ارانه الگوی پنهان سازی دانش با تاکید بر طردشدگی

10.22034/ijes.2022.251571

ناصر کمالی پور؛ سامره شجاعی؛ روح اله سمیعی؛ فریدون آزما