دوره و شماره: دوره 15، شماره 1، فروردین 1401 
1. بررسی تاثیر متغیرهای فردی و هنجاری بر رهبری اخلاقی

صفحه 1-10

زهره یوسفی؛ محمدنقی ایمانی؛ اصغر شریفی


مقاله پژوهشی

2. ارانه الگوی پنهان سازی دانش با تاکید بر طردشدگی

صفحه 11-22

10.22034/ijes.2022.251571

ناصر کمالی پور؛ سامره شجاعی؛ روح اله سمیعی؛ فریدون آزما


4. ارائه الگوی عناصر برنامه‌درسی تلفیقی تربیت هنری در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

صفحه 36-45

10.22034/ijes.2021.533013.1089

ماندانا فرهناک؛ علی اصغر ماشینچی؛ عباس قلتاش؛ سید احمد هاشمی


مقاله پژوهشی

6. فهم سوگیریهای تصمیم‌گیری مبتنی بر رویکرد علوم شناختی (مورد مطالعه: صنعت مشاوره مدیریت)

صفحه 58-69

10.22034/ijes.2021.529218.1047

حوریه جهانی؛ حمیدرضا یزدانی؛ رضا طهماسبی؛ حسین خنیفر؛ محمد ابویی اردکان


7. طراحی و ارائه الگوی مسئولیت اجتماعی مدارس

صفحه 70-82

10.22034/ijes.2021.533647.1108

سیده طیبه طبائی؛ حمید شفیع زاده؛ نادر سلیمانی


9. شناسایی و واکاوی موانع موثر بر نشاط سازمانی در سازمان های دولتی

صفحه 96-107

10.22034/ijes.2021.537484.1144

عبادالله هادی پور؛ کامران محمد خانی؛ امیرحسین محمد داوودی


مستخرج از رساله

15. اثربخشی مدیریت زمان بر تعهد به مدرسه و خلاقیت دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم شهر اهواز

صفحه 172-184

10.22034/ijes.2021.542065.1186

میترا اژدری؛ زهرا افتخار صعادی؛ محمد رضا برنا؛ سحر صفرزاده


17. ارایه مدل ارزیابی اثربخشی دوره های مجازی آموزش های ضمن خدمت کارکنان در بانک تجارت

صفحه 197-209

10.22034/ijes.2021.541983.1184

احمد دهقان زاده؛ اسفندیار دشمن زیاری؛ مجتبی معظمی؛ اسماعیل کاووسی


18. ارائه مدل مسئولیت اجتماعی با استفاده از روش فراترکیب

صفحه 210-222

10.22034/ijes.2021.541141.1179

محمدعلی بیاتی؛ سعید صیادی؛ ابراهیم گیوکی؛ سنجر سلاجقه؛ امین نیک پور


مقاله پژوهشی

24. شناسایی شاخص‌های روانشناختی مدارس ایمن

10.22034/ijes.2022.544212.1208

افسانه لطفی عظیمی؛ صغرا ابراهیمی قوام؛ نعمت اله جعفری