دوره و شماره: دوره 14، شماره 2، آبان 1400 
ارائه مدل رفتار شهروندی سازمانی معلمان مدارس دولتی ایران

صفحه 190-202

10.22034/ijes.2021.537726.1147

محمد زارعان دولت ابادی؛ بدری شاه طالبی؛ رضا جعفری هرندی


مقاله پژوهشی

اعتباریابی الگوی تدریس مبتنی بر هوش هیجانی در آموزش عالی

صفحه 217-228

10.22034/ijes.2021.540065.1169

جواد کهن سال جاجرم؛ محبوبه سلیمان پور عمران؛ رویا افراسیابی