دوره و شماره: دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1400 
6. ارائه و اعتباریابی ابزار سنجش رهبری فرهنگی در مدیران مدارس استان قم

صفحه 60-74

10.22034/ijes.2021.534701.1121

الهام محبی اطاقوی؛ امیر حسین محمد داوودی؛ غلامرضا شریفی راد


7. ارائه مدل فرهنگ سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان

صفحه 75-88

10.22034/ijes.2021.531709.1071

سمیرا اشکبوس؛ مهری دارایی؛ ابراهیم پور حسینی


16. ارائه مدل رفتار شهروندی سازمانی معلمان مدارس دولتی ایران

صفحه 195-206

10.22034/ijes.2021.537726.1147

محمد زارعان دولت ابادی؛ بدری شاه طالبی؛ رضا جعفری هرندی


مقاله پژوهشی

18. اعتباریابی الگوی تدریس مبتنی بر هوش هیجانی در آموزش عالی

صفحه 221-234

10.22034/ijes.2021.540065.1169

محبوبه سلیمان پور عمران؛ جواد کهن سال جاجرم؛ رویا افراسیابی


20. تبیین تأثیر تدریس به شیوه تلفیقی بر کیفیت یادگیری دانشجویان در استان مازندران به‌منظور ارائه مدل

صفحه 248-260

میثم رضی دون چالی؛ مریم تقوایی یزدی؛ سید رضا یوسفی سعید آبادی