دوره و شماره: دوره 14، شماره 1، تیر 1400، صفحه 1-200 

مقاله پژوهشی

طراحی الگوی تدریس چند فرهنگی برای مدرسان دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه

صفحه 73-87

10.22034/ijes.2021.525881.1007

پروانه کهریزی؛ بتول فقیه آرام؛ علیرضا صادقی؛ امیر حسین مهدی زاده؛ حسن شعبانی


طراحی و تبیین مدل چابکی سازمانی

صفحه 353-365

10.22034/ijes.2021.532125.1075

فاطمه واشقانی فراهانی؛ کاوه تیمورنژاد؛ محمد بامنی مقدم