دوره و شماره: دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-200 

مقاله پژوهشی

7. طراحی الگوی تدریس چند فرهنگی برای مدرسان دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه

صفحه 73-87

10.22034/ijes.2021.525881.1007

پروانه کهریزی؛ بتول فقیه آرام؛ علیرضا صادقی؛ امیر حسین مهدی زاده؛ حسن شعبانی


24. بسترها و راهبردهای توانمندسازی و ارتقاء جایگاه مدیران آموزشی زن

صفحه 278-288

10.22034/ijes.2021.532945.1088

مریم مومنی؛ حسن صائمی؛ علی اصغر بیانی؛ مریم صفری