دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

2 دانشیار، گروه مطالعات برنامه درسی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران

3 دانشیار، گروه تربیت و مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

4 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

10.22034/ijes.2023.548972.1269

چکیده

فعالیت‌های فوق برنامه از جمله مهمترین عوامل رشد و تکامل شخصیت دانش‌آموزان و دانشجویان هستند. هدف از این پژوهش استخراج مهم ترین مولفه‌های برنامه درسی فوق برنامه به منظور دست یابی به نقاط مشترک در این تحقیقات و ارائه چارچوبی جامع از مولفه‌های برنامه درسی فوق برنامه است. رویکرد پژوهش از نوع کیفی با استفاده از راهبرد فراترکیب می‌باشد. جامعه آماری شامل حدود 200 مقاله در حوزه فوق برنامه بود، تعداد 113 نمونه به صورت هدفمند انتخاب شد و با استخراج مولفه‌های بکار برده شده در این تحقیقات و تحلیل این موارد چارچوبی برای مولفه‌های برنامه درسی فوق برنامه ارائه گردید. نتایج پژوهش نشان داد که بعضی از مهم‌ترین مولفه‌های برنامه درسی فوق برنامه شامل اثربخشی فعالیت‌های فوق برنامه، تأثیر فعالیت‌های فوق برنامه بر رشد اجتماعی و تمامی ابعاد مهارت‌های اجتماعی، اجرای اصول و ویژگی‌های فعالیت‌های فوق برنامه می‌‌باشد.
فعالیت‌های فوق برنامه از جمله مهمترین عوامل رشد و تکامل شخصیت دانش‌آموزان و دانشجویان هستند. هدف از این پژوهش استخراج مهم ترین مولفه‌های برنامه درسی فوق برنامه به منظور دست یابی به نقاط مشترک در این تحقیقات و ارائه چارچوبی جامع از مولفه‌های برنامه درسی فوق برنامه است. رویکرد پژوهش از نوع کیفی با استفاده از راهبرد فراترکیب می‌باشد. جامعه آماری شامل حدود 200 مقاله در حوزه فوق برنامه بود، تعداد 113 نمونه به صورت هدفمند انتخاب شد و با استخراج مولفه‌های بکار برده شده در این تحقیقات و تحلیل این موارد چارچوبی برای مولفه‌های برنامه درسی فوق برنامه ارائه گردید. نتایج پژوهش نشان داد که بعضی از مهم‌ترین مولفه‌های برنامه درسی فوق برنامه شامل اثربخشی فعالیت‌های فوق برنامه، تأثیر فعالیت‌های فوق برنامه بر رشد اجتماعی و تمامی ابعاد مهارت‌های اجتماعی، اجرای اصول و ویژگی‌های فعالیت‌های فوق برنامه می‌‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Synthesis of Extracurricular Curriculum Components

نویسندگان [English]

  • seyedeh batoul hoseini 1
  • Alireza Sadeghi 2
  • Ali Akbar Khosravi Babadi 3
  • Mehdi Davaei 4

1 PhD student in Curriculum Planning, Islamic Azad University of Central Tehran

2 Associate Professor, Department of Curriculum Studies, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Department of Education and Counseling, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran

4 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

Extracurricular activities are among the most important factors in the growth and development of the personality of students. The purpose of this study is to extract the most important components of the extracurricular curriculum in order to achieve common points in this research and to provide a comprehensive framework of the components of the extracurricular curriculum. The research approach is qualitative using a meta-combined strategy. The statistical population consisted of about 200 extracurricular articles, 113 samples were purposefully selected and by extracting the components used in this research and analyzing these cases, a framework for extracurricular curriculum components was provided. The results showed that some of the most important components of the extracurricular curriculum include the effectiveness of extracurricular activities, the impact of extracurricular activities on social development and all aspects of social skills, implementation of the principles and characteristics of extracurricular activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • research synthesis
  • component
  • curriculum
  • extracurricular