دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، ایران

3 استادیار گروه آمار و ریاضی، دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

10.22034/ijes.2022.552062.1296

چکیده

هدف: این مطالعه با هدف شناسایی چالش ها و شاخص های موثر در نگرش های کارآفرینی در محتوای کتب درسی ابتدایی انجام گردید.
روش: روش پژوهش در این مطالعه از نظر هدف کاربردی و براساس نحوه گردآوری داده ها پیمایشی از نوع تحلیلی است. جامعه آماری شامل کلیه معلمان ابتدایی(362) در سطح شهر تکاب در سال تحصیلی 1399-1400 بود با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه متناسب تعداد 127 نفر از معلمان ابتدایی شهر تکاب به روش تصادفی طبقه ای متناسب با حجم تعیین شده انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای محقق ساخته در خصوص چالش ها و شاخص های موثر بر کارآفرینی در محتوای کتب درسی بود. روایی مقیاس توسط اساتید مجرب و خبره دانشگاهی پس از چند بار بازبینی مورد تایید قرار گرفت. همچنین پایایی مقیاس با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای چالش های کارآفرینی 83/. و برای شاخص های کارآفرینی 92/. به دست آمد که نشانگر پایایی مطلوب مقیاس بود.
یافته ها: نتایج تحلیل عاملی با روش دوران (واریمکس) و آزمون رتبه ای فریدمن نشان داد که به ترتیب چالش های کمبود فضا و بستر آموزشی، تئوری پردازی مفاهیم، بی توجهی به کارآفرینی، عدم آموزش، اختیاری کردن فعالیت ها، عدم ارزشیابی، عدم حمایت مسئولین و عدم مهارت معلمان به ترتیب به عنوان مهمترین چالش های عدم توسعه نگرش های کارآفرینی در کتب درسی دوره معرفی گردیدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identify challenges and effective indicators in entrepreneurial attitudes in the content of elementary textbooks

نویسندگان [English]

  • Chamran Ghanbaru 1
  • Manijeh Zakariaei 2
  • Javad Naseriyan 3

1 PhD student in Educational Sciences, Islamic Azad University, Zanjan Branch, Iran

2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Islamic Azad University, Zanjan Branch, Iran

3 Assistant Professor, Department of Statistics and Mathematics, Faculty of Engineering and Basic Sciences, Islamic Azad University, Zanjan, Iran

چکیده [English]

Purpose: The aim of this study was to identify the challenges and effective indicators in entrepreneurial attitudes in the content of elementary textbooks.
Methodology: The research method in this study is an analytical survey in terms of practical purpose and based on the data collection method. The statistical population included all primary school teachers (362) in the city of Takab in the academic year 2021. Using the formula for determining the appropriate sample size, 127 primary school teachers in the city of Takab were selected by stratified random sampling method. The data collection tool was a researcher-made questionnaire about the challenges and indicators affecting entrepreneurship in the content of textbooks. The validity of the scale was confirmed by experienced professors and university experts after several reviews. Also scale reliability using Cronbach's alpha coefficient for entrepreneurial challenges / 83. And for entrepreneurship indicators / 92. It was found to indicate the optimal reliability of the scale.
Findings: The results of factor analysis with the period method (Varimex) and Friedman rank test showed that the challenges of lack of space and educational context, concept theorizing, neglect of entrepreneurship, lack of education, optional activities, lack of evaluation, lack of support, respectively. Teachers' lack of skills were introduced as the most important challenges of not developing entrepreneurial attitudes in the textbooks, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Challenge
  • Index
  • Entrepreneurship
  • Attitude
  • Elementary textbooks