دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو خمدیریت آموزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده بهداشت، علوم پزشکی تهران دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

10.22034/ijes.2022.555776.1327

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تعیین ابعاد مولفه‌های تشکیل‌دهنده و عوامل اثرگذار بر کشف و حمایت استعدادهای دانش‌آموزان دوره متوسطه اول در مناطق محروم آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران انجام شد.
روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات جزء پژوهش‌های آمیخته (کیفی-کمی) بود. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان دانشگاهی و افراد آگاه در زمینه استعدادیابی در شهر تهران و در بخش کمّی شامل تمامی معلمین مقطع متوسطه دوره اول شهرستان های استان تهران به تعداد 1522 نفر بودند. حجم نمونه در بخش کیفی با اشباع نظری (20 نفر) و در بخش کمّی بر اساس فرمول کوکران 307 نفر برآورد شد. برای انتخاب نمونه در بخش کیفی از نمونه‌گیری هدفمند و در بخش کمّی از نمونه‌گیری تصادفی طبقهای استفاده شد. ابزار گردآوری داده‌ها، در بخش کیفی، مصاحبه و در بخش کمّی، پرسشنامه محقق‌ساخته بر مبنای مقیاس 5 گزینه‌ای بود. روایی پرسشنامه از نظر صوری و محتوایی از طریق چند نفر از خبرگان، روایی ﻫﻤﮕﺮا از طریق محاسبه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وارﯾﺎﻧﺲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه و روایی واﮔﺮا از طریق محاسبه جذر AVE به تایید رسید. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 86/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون‌های آلفای کرونباخ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وارﯾﺎﻧﺲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه (AVE)، ماتریس جذر AVE، کولموگروف‌اسمیرنف، تحلیل عاملی تاییدی و t تک‌نمونه‌ای استفاده شد.
یافته ها: نتایج به دست آمده به شناسایی 20 مولفه و 96 شاخص منجر شد که 6 بعد و 16 مؤلفه اثرگذار شامل عوامل ساختاری(فرهنگ، آموزش، حمایت مدیر)، عوامل خانوادگی(امکانات اقتصادی خانواده، تسهیلات فیزیکی، وضعیت تحصیلی و شغلی والدین)، عوامل اجتماعی(ارتباطات، مسئولیت اجتماعی)، عوامل فردی(اعتماد به نفس، اعتمادپذیری، ریسک‌پذیری، خودانگیزشی)، عوامل محیطی(مدرسه، معلم)، و عوامل زمینه‌ای(سن دانش‌آموز و جنسیت) تأثیر دارند.
نتیجه گیری: در این بین ضرایب مسیر حاکی از این بود که عوامل فردی با ضریب مسیر (0.26) مهمترین عامل و به ترتیب عوامل زمینه‌ای با ضریب (0.24) دومین عامل، عوامل محیطی (0.19)، سومین عامل، عوامل خانوادگی (0.12) چهارمین عامل، عوامل ساختاری (0.118) پنجمین عامل و در نهایت عوامل اجتماعی (0.11) آخرین عامل مؤثر به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying and determining the dimensions of the constituent components and factors affecting the discovery and support of the talents of junior high school students in deprived areas(Case study: Education of cities in Tehran province)

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Bakhtiyari Ramezani 1
  • Mohammad Sahebalzamani 2
  • Mostafa Niknami 3

1 Student of Educational Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Management, School of Health, Tehran, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Department of Management, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose: The aim of this study was to identify and determine the dimensions of the constituent components and factors affecting the discovery and support of the talents of junior high school students in deprived areas of education in the cities of Tehran province.
Method: The present study was applied in terms of purpose and in terms of data collection was a mixed research (qualitative-quantitative). The statistical population in the qualitative section included academic experts and knowledgeable individuals in the field of talent identification in Tehran and in the quantitative section included all high school teachers in the first year of the cities of Tehran province to 1522 people. The sample size was estimated in the qualitative part with theoretical saturation (20 people) and in the quantitative part based on Cochran's formula 307 people. Purposeful sampling was used to select the sample in the qualitative part and stratified random sampling was used in the quantitative part. Data collection tools were qualitative, interview and quantitative, researcher-made questionnaire based on a 5-item scale. The validity of the questionnaire was confirmed in terms of form and content by several experts, the validity was confirmed by calculating the slope and the validity was confirmed by calculating the square root of the AVE. The reliability of the questionnaire was 0.86 through Cronbach's alpha for the whole questionnaire. Cronbach's alpha, tangent (AVE) tests, AVE root matrix, Kolmogorov-Smirnov, confirmatory factor analysis and t-test were used to analyze the data.
Results: The results led to the identification of 20 components and 96 indicators, of which 6 dimensions and 16 effective components including structural factors (culture, education, managerial support), family factors (family economic facilities, physical facilities, educational and occupational status of parents), factors Social (communication, social responsibility), individual factors (self-confidence, trustworthiness, risk-taking, self-motivation), environmental factors (school, teacher), and contextual factors (student age and gender) are influential.
Conclusion: Among these, path coefficients indicated that individual factors with path coefficient (0.26) were the most important factor and contextual factors with coefficient (0.24) were the second factor, environmental factors (0.19), third factor, family factors (0.12) and fourth factor. Structural factors (0.118) were the fifth factor and finally social factors (0.11) were the last effective factor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • talent discovery and support
  • structural factors
  • environmental factors
  • students