دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی ،واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

2 عضو هیئت علمی گروه مدیریت آموزشی وآموزش عالی ،واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

3 عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی ،واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

10.22034/ijes.2022.561297.1347

چکیده

هدف این تحقیق، ارائه الگوی رهبری خلاق در آموزش عالی است. در این تحقیق، یک الگوی رهبری خلاق از تمام جوانب مورد بررسی قرار گرفته است.
مواد و روش ها
رویکرد پژوهش از نوع آمیخته بود که بخش کیفی با استفاده از روش داده بنیاد می باشد. جامعه مورد مطالعه در بخش صاحب‌نظران و خبرگان ومتخصصان مدیریت آموزشی ومدیریت آموزش عالی در دانشگاه آزاد اسلامی کرج ونمونه واجد شرایط بصورت هدفمند و با روش گلوله برفی انتخاب شد. ومحقق با مصاحبه12 نفر مشارکت کننده به مرحله اشباع نظری داده ها دست یافت . جامعه آماری بخش کمی کلیه مدیران ، روسای دانشکده ها ومعاونین واساتید گروه های آموزشی دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی کرج بود که تعداد آنها 300 نفر با استفاده از فرمول کوکران تعداد 170نفر و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار پژوهش در نظریه داده بنیاد شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر مولفه ها وشاخصهای الگوی رهبری خلاق در آموزش عالی استخراجی از مصاحبه ها است. تجزیه و تحلیل داده های کیفی بر اساس رهیافت نظام مند نظریه ی داده بنیاد اشتراوس و کوربین در سه مرحله کد گذاری باز، کدگذاری محوری وکدگذاری انتخابی صورت پذیرفت پس از کد گذاری باز و محور مشخص شد که رهبری خلاق درآموزش عالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج شامل 7 بعد رهبری کارآفرینی، رهبری ،هوش سازمانی،رهبری آموزشی و هوش سازمانی است و در بخش کمی نظر مدیران آموزشی ، پژوهشی و مدیران دانشکده ها به صورت هماهنگ دلالت بر تناسب مقوله های مدل پارادایمی شامل شش مقولة شرایط زمینه ایی ، شرایط علی ، شرایط مداخله گر، کنشها وتعاملات، رهبردها و پیامدها موجود درالگو دارد.

کلیدواژه‌ها