تحلیل اجتماعی تمایل به مهاجرت دانشگاهیان : مطالعه موردی دانشجویان تحصیلات تکمیلی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاداسلامی تهران

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی ،گروه جامعه شناسی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،تهران. ایران

2 استادیارجامعه شناسی .دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،تهران،ایران

3 دانشیار جامعه شناسی. دانشگاه الزهرا.ایران

4 دانشیار جامعه شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،تهران،ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به برون­کوچی دانشجویان شاغل در سطح تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران انجام گرفت.
 روش: روش این پژوهش پیمایشی بوده و جامعه­آماری (N)­آن نیز دانشجویان تحصیلات تکمیلی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1398 است. جمعیت نمونه  (n)­نیز  300 آزمودنی بوده که با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده­اند .داده­های این پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته با 4 متغیر  و 26 پرسش گرداوری شده­اند. برای تحلیل اماری داده­ها نیز از  تحلیل رگرسیونی ،آزمون  فریدمن و  دیگر امارهای استنباطی  مرتبط  استفاده شده است .
 
یافته­ها: برمبنای تجزیه و تحلیل داده­ها پژوهش 5/47درصد دانشجویان در سطح خیلی زیاد عنوان کردند که تمایل به مهاجرت(برون­کوچی) دارند. در همین خصوص برمبنای یافته­های تحلیل رگرسیونی به ترتیب عوامل دافعه(داخلی) با ضریب بتای329/ درصد، عوامل جاذبه(خارجی) با ضریب بتای 271/درصد و عوامل فردی با ضریب249/ درصد دارای بیشترین قدرت پیش­بینی­پذیری دانشجویان برای مهاجرت بودند. همچنین برمبنای نتایج آزمون فریدمن عوامل سیاسی با میانگین رنبه ای 64/3 و عوامل اجتماعی با میانگین رتبه ای 39/3 بیشترین نقش و تأثیرگذاری را بر تمایل مهاجرت نخبگان به خارج از کشور داشتند.
 
نتیجه­ گیری:بر مبنای یافته­های پژوهش، نخبگان علمی ارزیابی منفی از شرایط داخلی کشور در ابعاد سیاسی، اجتماعی اقتصادی و فرهنگی داشته و نسبت به شرایط کشورهای پیشرفته نگرش مثبت دارند. لذا می­توان گفت که چند بعدی بودن و حتی انباشت مسائل مختلف باعث می شود که فرد  نخبه علی­رغم همه وابستگی های داخلی تصمیم به مهاجرت بگیرد. به نظر می­رسد که حاکمیت رسمی می­تواند با شناسایی درک مشکلات دانشجویان مانع خروج این سرمایه شود. 

کلیدواژه‌ها