بررسی رابطه ادراکات فعالیت های مدرسه ای و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاداسلامی، بجنورد ، ایران.

3 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران.

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ادراکات ادراکات فعالیت های کلاسی و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بود.
روش: پژوهش حاضر، از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ نوع پژوهش توصیفی- پیمایشی بود. جامعه اماری شامل کلیه  دانش آموزان مقطع دبیرستان  شهرستان سبزوار در سال تحصیلی 1397-98 بود که با استفاده از فرمول کوکران و با روش خوشه ای، تعداد اد 322 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی( MSLQ ) پینتریچ و دی گروت (1990)،  پرسشنامه سنجش ادراکات فعالیت های کلاسی جنتری و همکاران (2002) و پرسشنامه پیشرفت تحصیلی  مک‌اینرنی  (ISM) (1992) بود. تجزیه و تحلیل داده ها بااستفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون و مدل یابی معادله‌ی ساختاری برای بررسی برازش الگوی معادله‌ی ساختاری با داده‌های جمع‌آوری‌شده، وبا استفاده از نرم افزار Spss نسخه 21 و AMOS نسخه 18 در سظح معناداری 0.05 انجام شد.
یافته ها: یافته­های پژوهش بیانگر آن است که ادراکات فعالیت های مدرسه ای و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر  عملکرد تحصیلی در بین دانش آموزان دبیرستان شهر سبزوار رابطه مثبت و معنی داری داشتند (P < /span><0.005).
نتیجه گیری: براساس یافته ها آموزش خودتنظیمی در افزایش راهبردهای یادگیری و عملکرد تأثیر داشته است و میزان استفاده از راهبردهای شناختی، راهبرد فراشناختی و راهبردهای مدیریت منابع را بیشتر گزارش کرده بودند و همچنین عملکرد تحصیلی بالایی داشتند.

کلیدواژه‌ها


امینی زرار، محمد. (1387). رابطه راهبردهای یادگیری خود- تنظیمی و باورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، اندیشه های نوین تربیتی، (4): 123- 135.
بیابانگرد، اسماعیل. (1380). روشهای پیشگیری از افت تحصیلی،انتشارات انجمن اولیا و مربیان، تهران.
رشیدی، علی؛ امیری، محمد؛ مهرآور، گیگلو؛ نودهی، حسن. (1393). در مقاله ای با عنوان بررسی رابطه بین ادراک از محیط کلاس با تاب آوری تحصیلی ، مجله پژوهش های آموزش و یادگیری (دانشور رفتار) دو فصلنامه علمی –پزوهشی دانشگاه شاهد، 22(7).
عاشوری، جمال و همکاران. (1391). نقش ساختار هدف های ادراک شده کلاس ، راهبردهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری شناختی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی درس زبان انگلیسی، فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی، 7(3): 97-110.
قدیری ، پروین؛ اسد زاده، حسن؛ درتاج، فریبرز. (1389). رابطه ادراک از محیط کلاس و جهت گگیری هدف با پیشرفت تحصیلی ریاضی در دانش آموزان دختر پایه سوم متوسطه . فصلنامه روانشناسی تربیتی، 6(19): 115-137.
کارشکی، حسین؛ خرازی، علینقی و محمود طباطبایی. (1387). بررسی رابطه ادراکات محیطی مدرسه‌ای و اهداف پیشرفت: آیا نوع مدرسه، رشته تحصیلی و منطقه محل سکونت تفاوت ایجاد می‌کند؟ مطالعات تربیتی و روان­شناسی، 9(2): 93-79.
محمدیان، کویستان؛ پیری موسی و حبیبی کلیبر، رامین. (1393). بررسی رابطه فرسودگی تحصیلی با مولفه های ادراکات محیطی مدرسه ای در دانش آموزان سال دوم متوسطه، اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران، موسسه آموزش عالی مهر اروند.
نیک پی ، ایرج؛ فرحبخش، ایرج؛ یوسف وند، لیلا. (1395). تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی(شناختی و فراشناختی) بر جهت‌گیری هدف در دانش‌آموزان دختر پایة دوم دورة متوسطة دوم با پیگیری شصت‌روزه، فصلنامه علمی و پژوهشی رویکردهای نوین اموزشی ، 11(2): 86-71.
Anderman L, Midgley C. (1997). Changes in achievement goal orientations, percieved academic competence, and grades across the transition to middle school. Contemporary Educational Psychology, 22: 269 – 298.
Gentry M, Gable K R, Rizza G M. (2002). Students’ perceptions of classroom activities: Are there grade-level and gender differences? Journal of Educational Psychology, 94(3): 539 – 544.
Linen brink E A, Pintrich P R. (2002). otivation as enabler of academic success, school Psychology Review.31313-327
Morrison M G, Allen R M. (2007). Promoting student resilience in school contexts. Theory into Practice, 46(2): 162–169
Nicol D J, Macfarlane-Dick D. (2006). Formative assessment and self-regulated learning: a model and seven principles of good feedback practiceStudies in Higher Education. 31(2): 199-218.
Nitko A J. (2001). Educational assessment of students (3 th ed).Upper Saddle River,NJ:Merrill,Prentice-Hall.
Pintrich P R. (1986). Motivational and learning strategies interactions with achievement. Developmental review, 6: 25- 56.
Pintrich P R, DeGroot E V. (1990). Motivational and self – regulated learning components of classroom academic performance. Journal of Educational psychology, 82(1): 33–40.
Wigfield A, Eccles J S. (2002). The development of competence beliefs, expectancies for success, and achievement values from childhood through adolescence. In Development of achievement motivation, 91-120.
Zimmerman B. J. (2003). Self-regulated academic learning and achievement: the emergence of a social cognitive perspective, educational psychology review, (2): 120-173.