بررسی رابطه یادگیری سازمانی با کیفیت تدریس معلمان: مطالعه موردی شهر بندرعباس

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی با کیفیت تدریس معلمان مدارس شهر بندرعباس انجام شد.
روش: تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردی و از حیث ماهیت توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه معلمان زن و مرد مقطع متوسطه دوم شهر بندرعباس به تعداد 800 نفر در سال تحصیلی98 -1397 تشکیل داد. جهت تعیین تعداد نمونه آماری از جدول کرجسی و مورگان (1970) استفاده شد و با توجه به تعداد جامعه آماری تعداد افراد نمونه آماری پژوهش 261 نفر تعیین گردید. با توجه به این که جامعه آماری شامل دو گروه زن و مرد بود برای انتخاب نمونه آماری پژوهش از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای استفاده شد. جهت گردآوری داده­های تحقیق نیز از پرسشنامه کیفیت تدریس کوشی (1392) و یادگیری سازمانی نیف (2001) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم‌ افزار spss ویراست 20 در  سطح معنی‌داری 05/0 و با استفاده از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه انجام شد.
یافته­ها: یافته­های پژوهش نشان داد که بین یادگیری سازمانی با کیفیت تدریس معلمان رابطه معناداری وجود داشت. همچنین نتایج نشان داد که از بین متغیرهای نه گانه وارد شده به مدل مورد نظر متغیرهای فرهنگ یادگیری سازمانی، کار گروهی، اشتراک دانش، رهبری مشارکتی، توسعه شایستگی کارکنان به صورت مثبت و معناداری توانستند کیفیت تدریس معلمان مدارس را پیش بینی کنند.(P<0.001)
نتیجه­گیری: طبق یافته های پژوهش  یادگیری سازمانی در مدارس موجب می­شود که الگوهای ذهنی جدید و گسترده­ای در میان معلمان پرورش یابد و آنها می­آموزند که چطور با یکدیگر بیاموزند.

کلیدواژه‌ها


Broekema W, Porth J, Steen T, Torenvlied R. (2019). Public leaders’ organizational learning orientations in the wake of a crisis and the role of public service motivation. Saf Sci, 113: 200-209. Gore J, Lloyd A, Smith M, Bowe J, Ellis H, Lubans D. (2018). Effects of professional development on the quality of teaching: Results from a randomised controlled trial of Quality Teaching Rounds. Teaching and Teacher Edu, 68: 99-113. Hartono E, Wahyudi S, Harahap P, Yuniawan A. (2017). Does Organizational Learning Affect the Performance of Higher Education Lecturers in Indonesia? The Mediating Role of Teaching Competence. Int J Env Sci Edu, 12 (4): 865-878. Khunsoonthornkit A, Panjakajornsak V. (2018). Structural equation model to assess the impact of learning organization and commitment on the performance of research organizations. Kasetsart J Soc Sci, 39 (3): 457-472. Krejcie R V, Morgan D W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30: 607-610. Ismail S N, Kanesan A, Muhammad F. (2018). Teacher Collaboration as a Mediator for Strategic Leadership and Teaching Quality. Int J Instr, 11(4): 485-498. Neefe D O. (2001). Comparing levels of organizational learning maturity of colleges and universities participating traditional and non-traditional (academic quality improvement project). accreditation processes. Palali A, Elk R V, Bolhaar J, Rud I. (2018). Are good researchers also good teachers? The relationship between research quality and teaching quality. Eco Edu Rev, 64: 40-49. Wong P P, Cheung S O, Yiu R Y, Hardie M. (2012). The unlearning dimension of organizational learning in construction projects. Int J Proj Manage, 30: 94–104. Yang Y, Secchi D, Homberg F. (2018). Are organisational defensive routines harmful to the relationship between personality and organisational learning?. J Bus Res, 85: 155-164.