دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه فرهنگیان،پردیس شهیدچمران، تهران، ایران

2 استادیار دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهیدمفتح، شهر ری، ایران.

چکیده

هدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی زمینه  و عوامل موثر خانوادگی(سرمایه اقتصادی، سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی) بر انتخاب رشته دانش آموزان بود.
روش: روش مطالعه در این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه واقع در منطقه 8 تهران در سال 95- 1394 بودند. جمعیت نمونه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای و طبقه ای، متناسب با جنسیت شامل 355 نفر از دانش آموزان، با رعایت نسبت جنسی 178نفر پسر و 177نفر دختر بود ند.  ابزار سنجش، پرسشنامه محقق ساخته بود. به منظور برآورد پایایی ابزار سنجش از پیش آزمونی با جامعه آماری30 نفر بهره گرفته  شد و نتایج از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شد و پایایی 0/8 بدست آمد. به منظور توصیف اطلاعات به دست آمده از فراوانی، درصد فراوانی، میانگین وشاخص پراکندگی انحراف معیار استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها از آماره های همبستگی پیرسون و آنالیز واریانس بهره گرفته شد.

یافته ها: یافته ها نشان داد که عوامل موثر خانوادگی (سرمایه اقتصادی، سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی) در بین دانش اموزان رشته های مختلف تفاوت معناداری داشت(p<0.05)
نتیجه گیری: با توجه به یافته های تحقیق بین متغییرهای سرمایه اقتصادی، سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی با انتخاب رشته دانش آموزان رابطه وجود دارد و تغییر در هریک از آنها موجب تغییر در انتخاب رشته دانش آموزان می گردد.

کلیدواژه‌ها

Bourdieu P. (1986). Key concepts. Transated by Mehdi Labibi, Tehran: Naghde Afkar, 105-106 (in Persian). Coleman J. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital, American Journal of Sociology; Vo 4. DiMaggio P. (1982). cultural capital and school success; The Impact of status culture participation on the Grades of US High school students', American sociological Review'' 47: 189-201. Etchevery E, et al. (2001). "socialcapital and educational attainment; Av study of undergraduates in a faculty of education". The Alberta journal of Educational Research, Vol XlVll, No 1,pp:24-39. Field J. (2007). Social capital. Translated by Ghaffari, GH. & Ramezani, H., Tehran: Kavir, 27-98 (in Persian). Grenfell M. (2008) Access to Higher Education for under Represented Groups, Strasburg Dale, Roger, etal (1987). Schooling and Capitalism. Rutledge and kegan paul. Grossman P L. (1997). Teachers knowledge in L.J.Saha(Ed), international Encyclopedia of the sociology of Education: oxford:pergman. Heyneman S P. (2004). International education quality, Economics of Education Review, vol 23. Lamont M, Lareau A. (1988). “Cultural capital: Allusion, gaps, and glissandos in recent theoretical development”, Sociological Theory, No. 6, pp 68-153. Lee S, Briton M. (1996). Elite Education and Social Capital, the Case of South korea, Sociology of Education; Vo. 63, No. 3. Maslen J. (1995). Study finds class division in access to Australian higher education. The Chronic of Higher Education; 42(14):p 50. Montego m. (2001). Development bank. Putnam R. (2005). Democracy and civil traditions. Translated by Delfouros, M.T., Tehran: Office of Political Studies and the Ministry of Interior, 137-292. Shafer N J, Danil M. (2008). Conceptual foundations of social capital. Translated by Shojaei. Soroka V. (2004). De-Lurking in Virtual Communities: A Social Communication Network Approach to Measuring the Effects of Social and Cultural Capital. 10.1109/HICSS.2004.1265478.