دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

1 دبیر آموزش و پرورش استان تهران ایران.

2 استادیار دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید چمران، تهران، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سکوت سازمانی در تعهد سازمانی و تمایل به ترک خدمت انجام شد.
روش : روش پژوهش حاضر، توصیفی-همبستگی بود.  جامعه آماری شامل 700 نفر از  مدیران و کارشناسان استان کهگیلویه و بویراحمد بودند که 248 نفر از آنها بر اساس جدول مورگان به روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. برای جمع آوی داده ها از پرسش نامه­های سکوت سازمانی ون داین و همکاران (2003)، تعهد سازمانی آلن و مایر (1990) و ترک خدمت مایر کیم و همکاران (2007) با ضریب پایایی 72/.، 91/. و 85/. به ترتیب استفاده گردید. به منظور تحلیل داده­ها از آزمون­های کولموگروف-اسمیرنوف، تحلیل مسیر و مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار Smart-PLS استفاده شد.
یافته ­ها: نتایج پژوهش نشان داد که سکوت دوستانه بر تعهد سازمانی تاثیر مثبت و معناداری داشت، درحالیکه تاثیر سکوت تدافعی بر تعهد سازمانی تایید نشد. اما سکوت مطیع تآثیر معناداری بر تعهد سازمانی داشت و باعث ماندن کارکنان در سازمان شد. از بین مؤلفه­های سکوت سازمانی، سکوت دوستانه بیشترین تأثیر را بر تمایل به ترک خدمت داشت. سکوت تدافعی و مطیع به ترتیب تاثیر کمتری بر تمایل به ترک خدمت در بین کارکنان داشت.
نتیجه­ گیری: توجه به سکوت دوستانه و شناسایی نقاط مثبت و منفی آن می­تواند به مدیران و سیاست­گذاران سازمانی کمک تا جهت توسعه سازمان و برای افزایش تعهد سازمانی و کاهش تمایل به ترک خدمت کارکنان به مؤلفه­های سکوت سازمانی و آوای سازمانی توجه بیشتری نشان دهند.

کلیدواژه‌ها

Allen N.J & Meyer J P, (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization, Journal of Occupational Psychology; 63: 1-18. Avery D R, Quinones M A. (2002). ‘Disentangling the effects of voice: the incremental roles of opportunity, behavior, and instrumentality in predicting procedural fairness’. Journal of Applied Psychology. Baker A N. (1980). Euryalinid Ophiuroidea (Echinodermata) from Australia, New Zealand, and the south-west Pacific Ocean. New Zealand Journal of Zoology; 7: 11-83. Belcourt M, Bohlander G, Snell S. (2008)."Mangling human resources"; 6-10 Botero I C, Dyne L V. (2009). Employee Voice Behavior Interactive Effects of LMX and Power Distance in the United States and Colombia, Management Communication Quarterly; 23(1): 84-104. Chang W A, Wang Y, Huang T. (2013). Work design–related antecedents of turnover intention: A multilevel approach. Human Resource Management; 52(1): 1–26. Crant J M. (2000). ‘Proactive behaviour in organizations’. Journal of Management; 26(2): 435–62. Denize N, Aral G, Oznur E. (2013):”The Relationship between Employee silence and organizational commitment in a private Healthcare company”. Social and Behavioral sciences. Pp 691-700 Dimitris B, Vakola M, (2007). Organizational silence: A new challenge for human resource management; Athens university of economics and business; 1-19. Kim H S, Shin J, Kim S H, et al. (2007). Eye field requires the function of Sfrp1 as a Wnt antagonist. Neuroscience letters; 414(1): 26-29. Mowday R T, Porter L W, Steers R M. (1982). Employee-organizational linkages: the psychology of commitment , absenteeism, and turnover. New York: Academic Press. Pinder C C, Harlos K P. (2001). Employer silence , quiescence and aquiescence as responsesto perceived in justice. Research in personal and human Resources Magnement; 20: 331-369. Rothwell G R, Baldwin J N. (2007). Ethical climate theory, whistle-blowing, and the code of silence in police agencies in the state of Georgia, journal of Business Ethics; 70(1): 341-361. Van Dyne L, Ang S, Botero I. (2003). conceptualizing employee silence and employee voice as mulitidimensional constructs. Journal of management studies; 40.