دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

1 دانشیار جامعه‌شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور ، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، ایران.

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف بررسی رابطه میان سرمایه فرهنگی و کیفیت زندگی خانواده­ها با سلامت اجتماعی دانش آموزان در شهر مریوان انجام گرفت. 
 روش پژوهش: روش پژوهش حاضر پیمایشی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان دوره متوسطه شهر مریوان در سال تحصیلی 97 -1396 بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 375 نفر محاسبه شد. روش نمونه گیری پژوهش حاضر، نمونه­گیری نسبتی و چند مرحله­ای بود.  جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه های سرمایه فرهنگی بوردیو(1973)، سلامت اجتماعی کییز و شاپیرو (2004)،  کیفیت زندگی WHO  سازمان جهانی بهداشت(2016) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه با استفاده از نرم افزار spss22 در سطح معناداری 05/0 ­ انجام شد.  
یافته­ها: یافته های پژوهش نشان داد آلفای کرونباخ به­دست آمده برای همه متغیرهای تحقیق، بالای 70/0 بود. هم­چنین بین سرمایه فرهنگی ( 362/0= r و  000/0= sig) و کیفیت زندگی (625/0= r و  000/0= sig)  و پایگاه اقتصادی- اجتماعی خانواده (235/0= r و 001/0= sig) با سلامت اجتماعی فرزندان رابطه معنی­داری وجود داشت.
نتیجه گیری: نتیجه نهایی نشان داد که با تغییر در سرمایه فرهنگی و کیفیت زندگی خانواده­ها می­توان میزان تغییر در سلامت اجتماعی فرزندان را پیش­بینی کرد. درواقع سرمایه فرهنگی و کیفیت زندگی خانواده­ها نقش تعیین­کننده­ای در سلامت اجتماعی دانش­آموزان دارد و سلامت اجتماعی به­شدت به آن وابسته است و به دلیل نقش مهم دو متغیر سرمایه فرهنگی و کیفیت زندگی در سلامت اجتماعی اعضای خانواده به­ویژه فرزندان که عضوی از جامعه دانش آموزی هستند، مسئولین تربیتی  و خانواده­ها باید  شرایط لازم را برای تقویت این دوعنصر فراهم آورند.

کلیدواژه‌ها

Blanco A, & Diaz D. (2007). Social Order and Mental health: A Social Wellbeing approach, Autonomy university of Madrid. 1: 61-71. Bernstein B. (1977). Class, Codes and Control: Towards a Theory of Educational Transmission, vol.1, London: Routledge and Kegan Paul. Bourdieu P. (1973). Cultural Reproduction and Social Reproduction ", in R. Brown(Ed), Knowledge and Cultural Change, London: Tavistock. Brown M, Sinacore D R, Ehsani A A, (2000). "Low intensity exercise as a modifier of physical fragility and quality of life in older adults", Arch Phy Med Rehabil,2000 Mar;81(2): 960-65. Georgas J, Van De Vijver F J R, Berry J W. (2004) The Ecocultural framework, Eco social Indices and psychological Variables in Cross- Cultural Research, 35(1): 74-96. Hartshon j c, Byers V. (1992). Impact of epilepsy on quality of life. Journal of Noro science nursing. 24: 24-29. Keyes C L M (2004) “Mental Health and / or Mental Illness? Investigation Axioms of the Complete state model of Health”, Journal of Consulting and Clinical Psychology, 73(3): 539-548. Keyes C, L. M, (2006) mental health in adolescence: Is America’s youth flourishing? American journal of orthopsychiatry, 6(3): 395-402. Keyes C L M, Shapiro A. (2004): A Descriptive Epidemiology, Social Well-Being in the United states, Chapter twelve, 350-370. Larsen J S. (1996).” The world Health Organization Definition Health. Social versos Spiritual health”. Social indicator research, 38(2): 181-192. McDowell I, (2006). Measuring Health, A Guide to Rating Scales and Questionnaires, Oxford University press, Third Edition. Parsons T. (1943). "The kinship system of the contemporary United states" American Anthropologist Association, 45(1): 22-38. Paul H R. (2007). Wellstone Mental Health and Addiction Equity Act OF 1424, by United States House of Representatives, 9781696148115, available at Book. Pigou A.C,(1920).The Economics of Welfare: Palgrave Classics in Economics, Publisher‌: Palgrave MacMillan, Edition Statement 4th‌ed,‌ Publication City /Country Basingstoke, United Kingdom . Pigou A C. (1920). The economics of welfare. London: Mac Millan. Phillips D. (2006). Quality of life: Concept, Policy and Practice, London: Rutledge. Renne k s. (1974) Measurement of social Health in a General population survey, social science research, 3: 25-44. Russell R D. (1973). Social Health: an attempt to clarify this dimension of well-being. International Journal of health Education, 16: 74-82. Shaw J, Erickson A, Harvey M. (2011). ‌‘’ A method for measuring destructive leadership). Varrcchio C. (1990). Relevance of quality of life to clinical nursing practice: Seminars in oncology nursing, 6: 255-259. WHO M H P. (2016) WHO Mental Health Gap Action Program me (MH GAP). World Health Organization, world health statistics, (2016). Monitoring health for the SD.