دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

1 استادیار گروه فیزیک دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

2 مدرس گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان، کرمانشاه، ایران.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای کتاب فیزیک پایه دهم با استفاده از نظریه نمایش اجزای دیوید مریل انجام شد.
روش: روش پژوهش مقاله حاضر اسنادی و مبتنی بر تحلیل محتوا با رویکرد کمی و کیفی بود و جامعه آماری آن تمام فصول کتاب فیزیک پایه دهم بود. برای جمع آوری داده ها از چک لیست استفاده شد.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که: در ارائه محتوا توجه لازم به تمام انواع مختلف محتوا (حقایق، مفاهیم، اصول و روش کار) مبذول شده است اما بیشتر ارزیابی های صورت گرفته از سطوح مختلف عملکردی مربوط به سطوح عملکردی یادآوری و کاربرد است و سطح عملکرد کشف و ابداع به ندرت ارزیابی شده است. مولفین کتاب در عرضه محتوای آموزشی از بیشتر انواع ارائه های اولیه، بجز تعمیم سوالی، استفاده کرده اند و ارئه محتواهای آموزشی را با انواع مختلف ارائه های ثانویه تقویت کرده اند.
نتیجه گیری: با مقایسه نتایج پژوهش و اهادف مدنظر مولفین کتاب نشان داد که کتاب نقد عمده وارد بر کتاب عدم استفاده از تعمیم سوالی و عدم ارزیابی از سطح عملکرد کشف و ابداع است که این رویه با شایستگی های مورد انتظار از فراگیر، که در ابتدای کتاب درسی ذکر شده است، مغایر می باشد.

کلیدواژه‌ها

Merrill M D. (1983). Instructional-design theories and models: An overview of their current status, 1: 282-333 Merrill M D, Twitchell D. (1994). Instructional design theory, 1sted., Published by Educational Technology, p 192. Merrill M. D, Reigeluth C M, Faust G W. (1979). The instructional quality profile: A curriculum evaluation and design tool, Academic Press New York. 165-204.