دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

1 دکترای روانشناختی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران

2 کارشناس گروه آموزش ابتدایی، آموزش و پرورش، آبدانان، ایلام، ایران

3 . کارشناس ارشد، گروه مترجمی زبان انگلیسی، آموزش و پرورش دره شهر، ایلام، ایران.

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، تأثیرگذاری دو نهاد اساسی خانواده و مدرسه و معنادهی رابطۀ متقابل آن دو در ارتقاء سلامت اجتماعی شدن زندگی دانش آموزان بود.
روش: طرح پژوهشی این مطالعه به شیوۀ کیفی  و به روش تحلیل محتواء است که در دو سطح توصیف و تبیین در دبیرستان­های دخترانه دولتی رضوان، زینب و پروین شهرستان آبدانان از توابع استان ایلام به تعداد 334 دانش آموز دختر در سال تحصیلی 98- 1397 انجام گرفت که 30 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ­ها از مصاحبه نیمه­ ساختار یافته و مشاهده استفاده شد.
یافته ها: بر اساس یافته های برخی محققان، بین ارزش های اجتماعی خانه و مدرسه و معنادهی رابطۀ این دو به ارتقاء سلامت اجتماعی در زندگی دانش آموز، تضاد بالایی مشاهده شده است و چنین بر می آید که تضاد ارزشی و عدم هم نوایی دانش آموز با خانه و مدرسه به نفع دیگری تمام نمی شود، بلکه موجب روی گردانی و دل سردی دانش آموزان، هم از خانه و هم از مدرسه می گردد. از این رو تعامل خانه و مدرسه می تواند از دیدگاه جامعه شناختی، به عنوان یکی از مهم ترین و مؤثرترین راه های کاهش تضاد بین خانه و مدرسه در جهت ارتقاء سلامت دانش آموز، مورد توجه جدی و نگرش عمیق و کاربردی قرار گیرد.
نتیجه گیری: نتیجۀ این تعامل، تأثیرات مثبت و فواید تربیتی و آموزشی بسیاری است که در معنادهی به ارتقاء سلامت زندگی اجتماعی دانش آموز و آیندۀ او، فوق العاده نقش آفرین است.

کلیدواژه‌ها

Coleman Games S. (2010). Families and Schools Educational Researcher. (16): 32-38. Emma L, Harbeck A, Ian Glendon B. (2013). How reinforcement sensitivity and perceived risk influence young drivers’ reported engagement in risky driving behaviors, Accident Analysis & Prevention. Larsen J. (2012). The World Health Organization's Definition of Health: Social versus Spiritual Health. Social Indicators Research. 38 (2): 181-192. Phyllis L, Ellickson A, Daniel F, McCaffrey David J. (2009). Long-Term Effects of Drug Prevention on Risky Sexual Behavior among Young Adults, Health. 3 (2): 12- 22. Russell RD. (2016). Social Health: An Attempt to Clarify This Dimension of Well-Being. International Journal of Health Education. 1(16): 74–82. Smedey T. (2001). Socilazation of home school children: a communication approach. Turner N E, Macdonald J, Somerset M. (2009). Like skills mathematical reasoning and critical thinking: A curriculum for the prevention of problem game bling. Journal of gambling behavior. 24(3): 367-80.