بررسی ارتباط بین میزان استفاده از ابزارهای ارتباطی فناوری اطلاعات (تلفن همراه، اینترنت، اینستاگرام و تلگرام) با افسردگی دانش‌آموزان منطقه آزاد ماکور

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

5 دانشجوی دکتری گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین، میزان استفاده از ابزارهای ارتباطی فناوری اطلاعات (تلفن همراه، اینترنت، اینستاگرام و تلگرام) با افسردگی دانش­آموزان منطقه آزاد ماکو، بود.
روش: پژوهش حاضر، از نوع همبستگی و با توجه به هدف از نوع کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش را دانش­آموزان نوجوان 17 تا 18 سال تشکیل دادند که، 265 نفر بصورت تصادفی طبق جدول مورگان انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از  پرسش­نامه ­های، استفاده آسیب ­زا تلفن همراه، جنار و همکاران(2007) با 6 گویه؛ استفاده از اینترنت؛ یانگ (1998) با 3 گویه؛ افسردگی نوجوانان؛ کوتچر (2002) با 6 گویه؛ پرسش­نامه محقق ساخته میزان استفاده از شبکه­ های اجتماعی با 6 گویه، در قالب مقیاس لیکرت و پنج گزینه ­ای استفاده گردید. تحلیل داده ­ها نیز با استفاده از روش مدل­یابی معادلات ساختاری Smart PLS  انجام گرفت.
یافته­ها: یافته­های پژوهش نشان داد، ارتباط مستقیم و  معنی ­داری بین میزان استفاده از ابزارهای ارتباطی فناوری اطلاعات (تلفن همراه، اینترنت، اینستاگرام و تلگرام) و افسردگی نوجوانان منطقه آزاد ماکو، وجود داشت(0/001>P).
نتیجه­گیری: استفاده از اینترنت، موبایل و شبکه­های مجازی به ­دلیل جذابیت­ های کاذبی که برای کاربران ایجاد می ­کند، سبب از بین رفتن ارتباطات رو در رو شده و باعث درونگرا شدن افراد می ­شود به این ترتیب افراد کم­ کم از ارتباطات مستقیم دوری می‌کنند، در نهایت عامل افسردگی و تنهایی آن­ها می‌شود.

کلیدواژه‌ها


Beranuy M, Oberst U, Carbonell X, Chamarro A. (2009). Problematic Internet and mobile phone use and clinical symptoms in college students: The role of emotional intelligence. Computers in human behavior, 25(5): 1182-1187. Bianchi A, Phillips J G. (2005). Psychological predictors of problem mobile phone use. CyberPsychology & Behavior, 8(1): 39-51. Biggs S. (2000). Global village or urban jungle: Culture, self-construal, and the Internet. Proceedings of the Media Ecology Association, 1(1):1-10. Bullen P, Harré N. (2000). The internet: Its effects on fatness and BehaviorIm plications for Adolescents, Department of Psychology, University of Auckland, November. Çağan Ö, Ünsal A, Çelik N. (2014). Evaluation of College Students’ the Level of Addiction to Cellular Phone and Investigation on the Relationsship between the Addiction and the Level of Depression. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 114(1): 831-839. Chen Y F, Katz J E. (2009). Extending family to school life: College students’ use of the mobile phone. International Journal of Human-Computer Studies, 67(2): 179-191. Cronbach L J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika. 16 (3): 297–334. Dixit S, Shukla H, Bhagwat A K, Bindal A, et all. (2010). A study to evaluate mobile phone dependence among students of a medical college and associated hospital of central India. Indian journal of community medicine: official publication of Indian Association of Preventive & Social Medicine, 35(2): 339. Ehrenberg A, Juckes S, White K M, Walsh S P. (2008). Personality and self-esteem as predictors of young people's technology use. CyberPsychology & Behavior, 11(6): 739-741. Gefen D D, Straub A. (2005). Practical guide to factorial validity using PLS-Graph: Tutorial and annotated example. Communications of the AIS, 16(1): 91–109. Hampton KN, Goulet LS, Rainie L, Purcell K. Social Networking Sites and Our Lives: How People's Trust, Personal Relationships, and Civic and Political Involvement Are Connected to Their Use of Social Networking Sites and Other Technologies. Holmes D. (2001). Communication theory ،media ،technology and society ،London ،Thousands oaks ،Sage publications. Kamibeppu K, Sugiura H. (2005). Impact of the mobile phone on junior high-school students' friendships in the Tokyo metropolitan area. Cyberpsychology & Behavior, 8(2): 121-130. Kraut R, Patterson M, Lundmark V, Kiesler S, et all(1998). A social technology that reduces social involvement and psychological well-being? Am Psychol 1998; 53(9): 1017-31. Lindstrom J, Moberg A, Rapp B. (2019). On the classification of telework. European Journal of Information Systems, 6(1): 243–255. Martin M, Schumacher P. (1996). Incidence and Correlation of Pathological Internet Use in College Students. Proceedings of the annual convention of the American Psychological Association, 1(1): 8-12. Pachucki M C, Ozer E J, Barrat, A, Cattuto C. (2014). Mental health and social networks in early adolescence: A dynamic study of objectively-measured social interaction behaviors. Social Science & Medicine Sanders C E, Field T M, Diego M, Kaplan M. (2000). The relationship of Internet use to depression and social isolation among adolescents. Adolescence; 35(138): 237-42.