اثر بخشی راهبرد یاددهی- یادگیری حل مساله در تدریس تربیت بدنی بر تربیت حرکتی دانش آموزان

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر، با هدف اثر بخشی راهبرد یاددهی- یادگیری حل مساله در تدریس تربیت بدنی بر تربیت حرکتی دانش­آموزان پایه هفتم انجام شد.
روش: این تحقیق به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی بود و روش تحقیق آن نیمه تجربی می­باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر پایه هفتم شهرستان سراب و کلیه معلمان ورزش در سال تحصیلی 96-97 بود، که طبق گزارش اداره آموزش و پرورش شهرستان سراب 706 دانش­آموز و 46 معلم ورزش بود. با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند-تصادفی تعداد 84 نفر از دانش آموزان دختر و پسر پایه هفتم انتخاب گردیدند که به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش ( 22 نفر دختر و 22 نفر پسر) و دو گروه کنترل (20 نفر دختر و 20 نفر پسر) تقیسم شدند که بعد از انجام 12 جلسه تمرین 65 دقیقه­ای با استفاده از راهبرد یاددهی- یادگیری حل مساله از آزمودنی­ها مجددا آزمون نهایی به عمل آمد. روش گرد­آوری داده­ها به صورت مشاهده­ای و پرسشنامه­ای بود. روایی محتوایی پرسشنامه‌، توسط 5 نفر از صاحب‌نظران تایید و پایایی درونی با ضریب آلفای کرونباخ، 80/0 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها، از روش‌های آماری توصیفی و نیز استنباطی شامل آنکوا و آزمون لون استفاده گردید.
یافته­ها: نتایج نشان داد که که بین گروه آزمایش و کنترل، از لحاظ راهبرد یاددهی- یادگیری حل مساله در ابعاد شناختی، عاطفی، آمادگی جسمانی و مهارتی درس بسکتبال تفاوت معنادار وجود دارد. اما متغیر جنسیت در ابعاد تربیت حرکتی معنی­دار نیست.
نتیجه­ گیری: بنابراین نقشه­های از قبل آماده شده، موجب بهبود نگرش نسبت به معلم و کلاس می­شود پس معلمین ورزش و مربیان مدارس باید در جهت پیشبرد اهداف آموزشی از این راهبرد یاددهی- یادگیری بیشتر بهره ببرند.

کلیدواژه‌ها


Ahanchian M, Assarroudi A. (2015) The Relationship between decision making style and self-directed learning in Anesthesiology students. Military Caring Sciences J; 2(1): 15-23. Alghasham AA. (2012). Effect of students' learning styles on classroom performance in problem-based learning. National Center for Biotechnology Information, U.S , National Library of Medicine. Antepohl W, Herzing S. (1999). Problem-based learning versus lecture-based learning in a course of basic pharmacology: a controlled randomized study. Medical Education, 33(2): 106-13. Barker S. (2002). prospective longitudinal investigation of social problem-solving appraisal on adjustment to university, stress, health and academic motivation and performance, Development of Psychology, 35(1): 658-663. Dau Gaspar O. (2011). The Teachers Creative Attitudes, an Influence Factor of the Student’s Creative Attitudes. International Conference. Delisle R. (1997). How to use problem-based learning in the classroom, Alexandria, Virginia USA, Association for Supervision and Curriculum Development. Fellows N J. (2011). A Window into Thinking: Using Student Writing to Understand Conceptual Change in Science Learning. Journal of Research in Science Teaching, 31: 985–1001. Gok T, Silay I. (2008), effects off problem- solving strategies teaching on the off problem- solving attitudes of cooperative learning groups in physics education, Journal of Theory and Practice in Education, 4 (2): 253-266. Gomes A P, Dias-Colho U C, Covalheiro P O, Batista R S. (2019). The Role of Maps in the Medical Education, revista brasileira de educacao, medica, 35(2): 275-282. Gross R. (2012). Psychology: The Science of Mind and Behaviour 6th Edition. Hodder Education. Marangos J. (2000). The Effectiveness of Collaborative Problem Solving Tutorials in Introductory. Microeconomics. Economic Papers, 19: 33-41. Mutasim E, Ibrahim Abdullah M, Al-Shahrani Mohamed E. (2018), Abdalla, Inshirah M. Abubaker, and Mohamed E. Mohamed, The effectiveness of problem- based learning in acquisition of knowledge, soft skills during basic and preclinical sciences: medical students points of view, Acta Inform Med, 26 (2): 119-124. Sandman W, Hetrick P. (2016). "Human fetal heart rate dishabituation between thirty and thirty-two weeks gestation". Child Development. 68: 1031–1040. Senduran F, Amman T. (2015). Problem-solving skills of high school students exercising regularly in sport teams, Physical culture and sport, studies and research. Sozen H. (2012). The effect of physical education and sports school training on problem solving skills of the athletes, Procedia Social and Behavioral Sciences, 46: 4186 – 4190. Tsai C C, Lin S S, Yuan S M. (2010). Students’ Use of Web-based Concept Map Testing and Strategies for Learning. Journal of Computer Assisted Learning, 17: 72-84. Zhang Y, Zhou Land Yi D. (2015), The effectiveness of the problem-based learning teaching model for use in introductory Chinese undergraduate medical courses: a systematic review and meta- analysis,Plos one, public libraray of sciencem10(3).