دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

1 . دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی ، دانشکده شاخص پژوه، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 استادیار مدیریت منابع انسانی ، دانشکده مدیریت ،دانشگاه اصفهان ، اصفهان، ایران

چکیده

هدف: مهدکودک محلی است برای مراقبت، شناخت استعدادها،‌ پرورش عاطفی، جسمی، هوشی، رفتاری (اجتماعی) گفتاری و رشد خلاقیت کودکان در سن پیش از دبستان. امروزه آموزش‌وپرورش پیش از دبستان، بیش از هر زمان دیگری از ضرورت و اهمیت و حساسیت برخوردار گشته است.
روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت ترکیبی بود، جامعه آماری این پژوهش شامل سه بخش بود یکی خبرگان و کارشناسان فرهنگی سازمان بهزیستی و قسمت دوم شامل کلیه مدیران و مربیان مهدهای کودک ایران و سوم خانواده‌های کودکان در سال 1394 - 1393 بودند. تعداد 15 نفر در قسمت کیفی تحلیل با استفاده از روش دلفی و در بخش کمی تعداد 384 نفر با استفاده از فرمول کوکران به‌عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار اندازه‌گیری تحقیق، سه پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ (1982)، شادمانی فوردایس (1997) و سازگاری کودکان دخانچی (۱۳۷۷) بود که مورداستفاده قرار گرفت. برای اندازه‌گیری روایی پرسشنامه‌ها از روش محتوایی و برای تعیین پایایی آن آلفای کرونباخ محاسبه گردید که مقدار آن برای پرسشنامه والدین برابر 891/0، برای پرسشنامه مدیران و خبرگان برابر 841/0 و برای پرسشنامه مربیان برابر 926/0 برآورد گردید. تجزیه‌وتحلیل داده ها ها با استفاده از آزمون همبستگی و رگرسیون برای پاسخ به سؤالات، آزمون t دو نمونه‌ای و تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین پاسخگویی گروه‌های مستقل با استفاده از نرم‌افزار 23SPSS انجام شد.
یافته ها : نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف نشان داد  داده‌ها پژوهش دار ای توزیع نرمال هستند . همچنین نتایج تحلیل واریانس و آزمون تی تست مستقل و همبستگی و رگرسیون نشان داد که عملکرد مربیان بر رضایت والدین و سازگاری کودکان به‌طور معنی‌دار تأثیر دارد؛ همچنین عملکرد مربیان بر عملکرد مهدکودک‌ها به‌طور معنی‌دار تأثیر دارد و درنهایت عملکرد مربیان بر سودآوری مهدکودک‌ها به‌طور معنی‌دار تأثیر دارد.
نتیجه گیری : بر این اساس مدل مدیریت عملکرد مربیان طرحی جامع، کامل و جدید در مهدهای کودک ایران بوده که بر رضایت والدین، عملکرد مهدهای کودک، سودآوری مهدهای کودک و سازگاری کودکان با این محیط تاثیر مثبت می­گذارد.

کلیدواژه‌ها

Chen E, Bouzmen K. (2012). Analysis Self-Development needs of School Principals and offering suggesstion for improvement. 1th International conference on accounting, management, economic and Social science, Iran, Gilan. pp127-135 (in persion ( Diener Ed, Scollon CN, Lucas RE. (2003).The evolving concept of subjective well-being: the multifaceted nature of happiness. Advances in Cell Aging and Gerontology. 15: 187–219. Fowers B J, Olson D. H. (1993). ENRICH marital inventory: A discriminant validity and cross-validation assessment. Journal of Marital and Family Therapy, 15, 65-79 Holmoz D, Romeo C. (2013). ~ Gender, play and creativity in preschool children. Child Development, 86(3): 781-799. Jeffrey Trawick S, Heather R, Sudha S. (2011). Measuring the effects of toys on the problem-solving, creative and social behaviours of preschool children. Journal Early Child Development and Care; 181(7). Loureiro A, et al. (2011), Kindergarten Is the Model for Lifelong Learning, SC, Brazil. Acta Limnologica Brasiliensia. 23(4): 357-367. Olson D H, Fournier D G & Druckman J M. (1993). Counselor’s manual for PREPARE/ENRICH. (Revised edition). Minneapolis, MN, PREPARE/ENRICH, Inc. Paul Howard J, Jayne T, Lesley S. (2002). The Effect of Play on the Creativity of Young Children During Subsequent Activity. Journal Early Child Development and Care; 172(4). Rego W, Fileto R, Junior V C P, Oliveira V A, et all. (2011). Children with special needs and the right to education. In Proceedings of the Simpósio Brasileiro de Informática na Educação. João Pessoa, PB, 2011. Sparg A. (2011). How Social-Emotional Learning Helps Children Succeed in School, the Workplace, and Life, NYS Board of Regents. 25(17). Yun H, Name Isick, K, Jinaman Y, Jinho L, et all. (2014). A field study of thermal comfort for kindergarten children in korea: Ann assessment of exising models and presences of children building an Environment (75): 185. 189.