دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، ایران.

چکیده

هدف: از پژوهش حاضر تعیین تأثیر مدیریت منابع انسانی اسلامی بر پیامدهای رفتاری کارکنان زن آموزش و پرورش  بود.
روش: روش پژوهش بر حسب هدف کاربردی، از نظر روش گردآوری داده­ها توصیفی- همبستگی و همین­طور از نظر نوع داده کمی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان زن آموزش و پرورش شهر تهران بود که با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای چندمرحله‌ای، 320 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. به­منظور گردآوری داده­ها، از دو پرسشنامه محقق ساخته برگرفته از چندین پژوهش، استفاده شد. پس از جمع­آوری پرسشنامه­ها، توصیف داده­ها از طریق میانگین، انحراف معیار، درصد فراوانی و جدول از طریق نرم افزار SPSS و استنباط آماری داده­ها از طریق مدل سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار Smart PLS 2 در دو بخش مدل اندازه گیری و بخش ساختاری انجام پذیرفت.
یافته ­ها: یافته­ها نشان دادند که مدیریت منابع انسانی اسلامی و مؤلفه­های آن بر اخلاق کار اسلامی، عدالت سازمانی و پیامدهای رفتاری کارکنان زن آموزش و پرورش تأثیر مثبت و معنی‌داری دارند. همچنین، اخلاق کار اسلامی و عدالت سازمانی نیز بر این پیامدهای رفتاری تأثیرگذارند.
نتیجه گیری: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که هرچه به مدیریتمنابع انسانی از دید اسلامی بها داده شود، می توان شاهد بهبود عدالت سازمانی و پیامدهای مناسب رفتاری کارکنان بود.

کلیدواژه‌ها

Adam I. (2019). Accommodators or non-accommodators? A typology of hotel frontline employees’ attitude towards guests with disabilities. International Journal of Hospitality Management, 82: 22-31. Alananzeh O, Jawabreh O, Alhalabi R, Syam H, et all. (2019). The association among employees' communication skills, image formation and tourist behaviour: perceptions of hospitality management students in Jordan. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research. Ali A J. (2010). Islamic challenges to HR in modern organizations. Personal Review, 39(6): 692-711. Azmi I. (2015). Islamic human resource practices and organizational performance: Some findings in a developing country. Journal of Islamic Accounting and Business Research. 6(1): 59-80. Braun S, Hernandez Bark A, Kirchner A, Stegmann S, et all. (2019). Emails from the boss—Curse or Blessing? Relations between communication channels, leader evaluation, and employees’ attitudes. International Journal of Business Communication, 56(1): 50-81. Dhar B K, Rahouma H M, Masruki R, Absar M M N. (2017). Impact of Islamic human resource practices on organizational performance through organizational commitment in the banking sector of Bangladesh. In 7th Islamic Economic System Conference, Sultanate of Oman. Dhar B. K, Masruki R, Mutalib M, Rahouma H M, et all. (2018). Mediating Effect of Organizational Commitment Between Islamic Human Resource Practices and Organizational Performance Among Islamic Banks of Bangladesh. The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research, 54-65. Hadjri M I, Perizade B, Marwa T, Hanafi A. (2019). Islamic Human Resource Management, Organizational Commitment and Employee Performance: A Case Study on Sharia Bank in South Sumatera. International Review of Management and Marketing, 9(1): 123-128. Landy F J, Conte J M. (2016). Work in the 21st Century, Binder Ready Version: An Introduction to Industrial and Organizational Psychology. John Wiley & Sons.‌ Murtaza G, Abbas M, Raja U, Roques O, et all. (2016). Impact of Islamic work ethics on organizational citizenship behaviors and knowledge-sharing behaviors. Journal of Business Ethics, 133(2): 325-333. Niehoff B P & Moorman R H. (1993). Justice as a mediator of the relationship between methods of monitoring and organizational citizenship behavior, Academy of Management Journal,36, 527-556. Patterson, P. G. and Smith, T. (2001). "Relationship benefits in service industries: a replication in a South-East Asian context", Journal of Services Marketing, Vol. 15, No. 6, pp: 425-43. Sabiu M S, Ringim K J, Mei T S, Joarder M H R. (2019). Relationship between human resource management practices, ethical climates and organizational performance, the missing link. PSU Research Review, 3(1): 50-69.