دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران، اهواز

چکیده

هدف:  هدف از انجام این مطالعه‌ بررسی اثر سرمایه‌ی انسانی و فکری بر عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بود.
روش: این پژوهش از نظر هدف توصیفی، از نظر نوع استفاده کاربردی، از نظر بعد زمان مقطعی و از نگاه نوع داده ها کمی بود. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش کلیه کارکنان ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اهواز بود که بر اساس فرمول کوکران 340 نفر به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی ساده نمونه‌گیری گردیدند. داده­های مورد نیاز برای تحقیق از طریق پرسشنامه‌های استاندارد سرمایه فکری بنتیس (1998) و عملکرد کارکنان هرسیوبلانچاردوگلداسمیت (1980) گردآوری شدند و توسط نرم افزار  SPSSو LISREL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: براساس یافته ها در آزمون همبستگی پیرسون  مقدار ضریب همبستگی بین متغیر سرمایه فکری و عملکرد کارکنان برابر 0.781 در سطح معناداری 0.000 شد که این مقدار کمتر از سطح معناداری آزمون (0.05) می­باشد، بنابراین نتیجه می­گیریم که آزمون معنادار بود (p<0.05).
نتیجه گیری: سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تأثیر مثبت معنی داری دارد.

 

کلیدواژه‌ها

Bontis, N. (1999). Managing organizational knowledge by diagnosing intellectual capital: Framing and advancing the state of the field. International Journal of Technology Management. 18(5). Brooking, A. (1996). Intellectual capital. International Thompson Business Press, London. Fei, G., Meng, L., Yoshiteru, N. (2001). Systems thinking on knowledge and its management: systems methodology for knowledge management. Journal of Knowledge Management, 6(1): 7-17. Hersey, H., & Goldsmith, M. (1980). A situational approach to performance planning. raining and Developmnt Journal, 34(11):3 1-48. Marr, B. (2008). Impacting Future Value: How to Manage Your Intellectual Capital. Published by The Society of Management Accountants of Canada. The American Institute of Certified Public Accountants and The Chartered Instated of Management Accountants. Michailova, S., Husted, K. (2003). Knowledge-sharing hostility in Russian firms. California Management Review. 45(3): 59-77. Roos, J., Roos, G., Edvinsson, L. (1997). Intellectual Capital: Navigating in the New Business Landscape. London: Macmillan Business. Sackman, S., Flamholtz, E., Bullen, M. (1989). Human Resource Accounting: A State Of The Art Review. Journal of Accounting Lecture. 8: 235-264 Zhou, AZ. (2003). The intellectual capital web A systematic linking of intellectual capital and knowledge management. Journal of Intellectual Capital. 4(1): 34-48.