تحلیل رابطه کانونی مدیریت دانش با استقرار مدیریت کیفیت فراگیر (نمونه پژوهش: مدارس ناحیه دو شهر همدان

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم تربیتی،دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ، ایران

2 انشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

هدف: پژوهش با هدف بررسی رابطه کانونی مدیریت دانش با استقرار مدیریت کیفیت فراگیر انجام شد.
روش: روش پژوهش کمی، توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود. جامعه آماری شامل معلمان ابتدایی ناحیه دو شهر همدان بودند، که از این جامعه با روش نمونه گیری تصادفی ساده و بر مبنای جدول مورگان نمونه‌ای به حجم 219 نفر انتخاب شدند. و ابزار پژوهش نیز پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش فونگ و چی (2009) و پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (1994)، بود. جهت تعیین پایایی و روایی ابزار، از تکنیک های آلفای کرانباخ و تحلیل عاملی تائیدی استفاده شد، جهت تحلیل داده‌ها از همبستگی کانونی و رگرسیون خطی چندگانه با استفاده از نرم افزار SPSS 25 استفاده شد.
یافته ها: نتایج این تحقیق نشان داد که ابعاد مدیریت دانش دارای همبستگی کانونی مثبت و معنادار در آلفای 01/0 به مقدار 637/0 با ابعاد استقرار مدیریت کیفیت فراگیر بودند. ابعاد مدیریت دانش قادر به تببین 127%  واریانس متغیر استقرار مدیریت کیفیت فراگیر بودند. همچنین با توجه به ضرایب رگرسیونی استاندارد شده می توان گفت: ابعاد کسب دانش، ذخیره دانش و توزیع دانش دارای اثر مثبت و معنادار بر متغیر استقرار مدیریت کیفیت فراگیر درسطح 05/0 می باشند.
نتیجه گیری: ابعاد مدیریت دانش دارای همبستگی کانونی مثبت و معنادار با ابعاد استقرار مدیریت کیفیت فراگیر هستند
 

کلیدواژه‌ها


Azmi, I. (2010) .Legal and ethical issues in knowledge management in Malaysia. computer law & security review, (26): 71. Bornemann, M & Sammer, M. (2003). Assessment methodology to prioritize knowledge management related activities to support organizational excellence. Measuring Business Excellence, 7 (2): 21-28. Cetindere, A., Duran, C., & Seda Yetisen, M. (2015). The effects of total quality management on the business performance: An application in the province of Kütahya. Procedia Economics and Finance, (23). Dekas Kathryn H., Bauer Talya N.; Welle, B., Kurkoski, J., et all. (2013). Organizational Citizenship Behavior. Version. 2.0: Areview and Qualitative Investigation of OCBc for Knoledge Workers at Google and beyond, CAD MANAGE PERSPECT, 27(3): 219-223. Duran, C., Ctindere, A., Sahan, Ozcan. (2014). An analysis on the relationship between total quality management practices and knowledge management. The case of Eskisehr. (109): 65-77. Hung, Y.C., Huang, S.M., Lin, Q.P., Tsai, M.L. (2005). Critical factors in adopting a knowledge management system for the pharmaceutical industry. Industrial Management & Data Systems; 105(2):164-83. Kazazi, A., Scholl, A. (2013) Total Quality Management Impact on Innovation Performance: Effects of Organizational Learning moderator. Journal of improvement and change management. No. III. moderator. Journal of improvement and change management. (3). Linderman, K., Schroeder, R.G., Zaheer, S., Liedtke, C., et all. )2004(. Integrating quality manage- ment practices with knowledge creation processes. Journal of Operation Management. (22): 589-607 Niyom, S. (2015). Factors Influencing Total Quality Management. Procedia - Social and Behavioral Sciences. (197): 2215 – 2222. Nonaka, I. & Takeuchi, H. (1995). The knowledge creating company, Oxford university pres Oxford UK 25. Ogiela, L.(2015). Advanced techniques for knowledge management and access tostrategic information. International Journal of Information Management. 35(2): 154–175. Tingting, Zh. (2017). A Literature Review on Knowledge Sharing. Open Journal of Social Sciences, (5):51-58. Zareie, B., Navimipour, N. J. (2016). The impact of electronic environmental knowledge on the environmental behaviors of people. Computers in Human Behavior, 59, 1e8.