عوامل پیش بینی کننده رجعت به بی سوادی درسواد آموختگان دوره سوادآموزی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

هدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل پیش­بینی کننده رجعت به بی‌سوادی در سواد آموختگان دوره­ی سوادآموزی بود.
روش شناسی: جامعه­ آماری پژوهش شامل تمامی سواد آموختگان در سطح کشور بود. با استفاده  از روش نمونه­گیری خوشه­ای چند­مرحله­ای ، نمونه­ای با تعداد 486 نفر (سواد آموخته) انتخاب‌شده و موردمطالعه قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس پیشرفت تحصیلی محقق ساخته، پرسشنامه محقق ساخته ویژه­ی نوسوادان، مقیاس انگیزش پیشرفت هرمنس (1970) و مقیاس اعتمادبه‌نفس روزنبرگ(1986) بودند. به‌منظور تحلیل داده­ها از تحلیل رگرسیون با استفاده از نرم افزار spss21 استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد متغیرهای موافقت خانواده با سوادآموزی، کیفیت برنامه­های آموزشی، وجود افراد باسواد در خانواده، درآمد ماهیانه خانواده و انگیزش پیشرفت به‌صورت منفی؛ و تعداد فرزندان، مسئولیت خانه­داری و باروری زنان به‌صورت مثبت عوامل اصلی پیش‌بینی کننده‌ی رجعت به بی‌سوادی در سواد آموختگان دوره سوادآموزی و معادل آن بوده­اند (مجذور آر تنظیم‌شده = 267/0 ، 0/001P <  ، 567/15 = F).
نتیجه گیری: عوامل اجتماعی اقتصادی فرهنگی، بیشترین نقش را در میزان رجعت به بی‌سوادی نوسوادان داشته و عوامل مرتبط باکیفیت برنامه­­های آموزشی و انگیزش پیشرفت، پیش‌بینی کننده‌های بعدی رجعت به بی‌سوادی بوده ­اند.

کلیدواژه‌ها


Aslanian, C.B., Brickell, H.M. (1986). Americans in transition: Life changes as reasons for adult Learning. New York: College Entrance Examination Board. Burgess, R.G. (1984). In the Field: An Introduction to Field Research. London: Unwin Hyman. Forlizzi, L. (1990) An Assessment of the Educational Need and Interests of Older Low- Literate Adults. Adult Literacy and Basic Education, 14(3): 204. Hazen, R M., Trefil J. (1990). Science Matters: Achieving Scientific Literacy Reprint Edition. Amazon. Krejcie, R. V., Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational Psychological Measurement, 40: 670-610. Lasway, Rest, B.P. (1992). Barriers to participation of New Literate Adults in the- Literacy Proframme in Tanzania. Tornto: University of Toronto. P: 346. Meyers. Cliffard. T. (1996) A Vehicle for Development: Theory and practice in case Studies in Nepal. Massachusetts: University of Massachusetts. Rezaii, A., Izadi, S. (2012). The Social Causes of Illiteracy in Iran. Procedia, Social and Behavioral Sciences, 46: 5631–5634. Roberts, J. A. (1998). Compulsive buying among college students: An investigation of its antecedents, consequences, and implications for public policy. Journal of Consumer Affairs, 32(2). Rosenberg, Morris. (1986). Conceiving the Self. Krieger: Maabar, FL, from http://www.bsos.umd.edu/socy/rosenberg.htm.