دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ایران

2 استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ایران

چکیده

هدف: این مطالعه با هدف بررسی رابطه استفاده از شبکه های مجازی با سلامت روان و انزوا طلبی در بین دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران انجام شد.
روش‌: این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی و همبستگی بود. جامعه آماری  مورد مطالعه، شامل دانش آموزان دختر مدارس متوسطه منطقه 1 تهران در سال تحصیلی 95-96  بوده و برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد. برای گردآوری داده­ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده از شبکه های مجازی و پرسشنامه های سلامت عمومی گلدبرگ(1976) و انزواطلبی اجتماعی وودورث(1920)، استفاده شده، که روایی آنها  از طریق روایی صوری بررسی شد و پایایی آنها  از طریق ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب (86/0)، (88/0) و (90/0)  محاسبه و مورد تأیید قرار گرفت. به منظور تجزیه تحلیل داده‌ها، از آزمون همبستگی پیرسون از طریق نرم افزار "21  SPSS" استفاده شد.
یافته ها: یافته ها نشان داد که بین استفاده از شبکه های مجازی با انزواطلبی و هر چهار مؤلفه سلامت روانی (علایم جسمانی، اختلال خواب و اضطراب، کارکرد اجتماعی و افسردگی) در دانش آموزان دختر رابطه معنادار وجود دارد (0.01˂p < /span>)؛ همچنین این رابطه برای استفاده از شبکه های مجازی و علایم جسمانی در سطح 5 درصد (0.05˂p < /span>)، و برای سه متغیر دیگر در سطح 1 درصد معنادار بود (0.01˂p < /span>). 
نتیجه گیری: از آنجایی که استفاده از شبکه های مجازی در سلامت روانی و منزوی شدن دانش آموزان موثر است، می‌توان در جهت شناسایی دانش آموزان دارای مشکل در این زمینه، به آموزش های مرتبط به این حوزه در راستای افزایش سلامت روانی و جلوگیر از انزوا طلبی آنها اقدام کرد.

کلیدواژه‌ها

Almquist, y. (2011). The school class as a social network and contextual effects on childhood and adult health: Findings from the Aberdeen children of the 1950 cohort study. J soc network.91: 33-281. Bastian, B., Jettn, J., Radke. H. R. M. (2012). Cyber- dehumanization: violent video game play diminishes our humanity. Journal of Experimental Social Psychology. Boyd, d. (2007). Why youth heart social network sites: The Role of networked publics in Teenage social life .The Beckman Center for internet & society at Harvard University , Research Publication No 2007 Available at www.danah .org /papers/Why youthHeart.pdf. Eric, J., Moody. (2004). Cyber psychology & Behavior., 4(3): 393-401. due:10.1089/109493101300210303. Hasanzadeh, R., Beydokhti, A., Danesh, ZF. )2012 .(The Prevalence of Internet Addiction among University Students: A General or Specific Problem?]. J Basic Appl Sci Res; 2: 5264-71. (Persian). Kokko, K., Korkalainen, A., Lyyra, A.-L., Feldt, T. (2013). Structure and continuity of well-being in mid-adulthood: A longitudinal study. Journal of Happiness Studies, 14: 99–114. Kratzer, S., Hegerl, U., (2007). Is internet addiction s=a disorder of its Own? Lehrestuhl psychologies, Universidad Augsburg. Kreutz, Ch. (2009). The next billion _ the rise of social Network sites in developing countries.Retrieved From: http://www.web2fordev.net/en/article/the-next-billion-therise-of-social-network-sites-in-developing-countries.html. Meerkerek, M. A., Dr. Gery, J., Regina, J. J. M. et all. (2010). Garretson. Prof. Dr. Vivo, addiction Research Institute, Rotterdam, the Netherlands. Predicting Compulsive internet use: It's all about Sex! Feb 2006,9(1):95-103. Mesch, G. S. (2005). The internet and family. A study on Israel. Patrick F, Joyce J.)2008. (Internet addiction: Recognition and intervention. J Psychiatry Nurs:22; 59-60. Sanders, C. F., filed, T. M., Diego, M., Kaplan, M. (2011). The relationship of internet use to depression and social isolation among adolescents.; 35(138): 372-378. Young K S, (1997).Caught in the net. New york: John willey.