دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی گروه روانشناسی، واحد سمنان، دانشگاه ازاد اسلامی، سمنان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف تعیین رابطه عملکرد خانواده با سبک تفکر در مادران کودکان مهد کودک شهر قم انجام پذیرفت.
 
روش شناسی: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی مادران کودکان مهد کودک شهر قم که زیر نظر سازمان بهزیستی شهر قم بودند، صورت گرفت. ۱۴۱ نفر از مادران کودکان مهد کودک به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر(1992) و پرسشنامه استاندارد ابزار سنجش خانواده (1983) استفاده شد. داده ها با آزمون معناداری همبستگی پیرسون و مدل رگرسیون چند متغیره  با استفاده از نرم افزار spss21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
 
یافته ها: یافته ها نشان داد رابطه مثبت و معناداری بین متغیر عملکرد خانواده با سبک تفکر وجود داشت(0/01>p < /span>). سبک تفکر جزئی رابطه منفی و معناداری با عملکرد خانواده در سطح معنادار یک صدم داشت و بین سبک تفکر قضایی با عملکرد خانواده رابطه منفی و معنی داری برقرار بود. سبک های تفکر سلسله مراتبی، کلی، رابطه منفی و معنی داری با عملکرد خانواده برقرار کردند. سبک تفکر اولیگارشی، درونی، محافظه کار، آزاد اندیش، رابطه مثبت و معناداری را با عملکرد خانواده به ترتیب برقرار کردند.
 
نتیجه گیری: تربیت و عملکرد موجود در خانواده بر شکل گیری و پرورش سبک های تفکر افراد از زمان کودکی تأیر بسزایی می تواند داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

Sternberg, R,j& Wagner,R.k (1992). Thinking styles Inventory (Unpublished test, Yale University). Sternberg, R. J. (1997). Thinking Styles, New York: Cambridge University Press. Zhang, L. F & Sternberg, R. J. (2005). "A threefold model of intellectual styles", Educational psychological psychology review, 17(1), 1-53. Zhang, L.F., & Strenberg, R. J. (2009). Revisiting the Value Issue in intellectual style. In L.F. Grigorenko, E .L., & Sternberg، R. J. (1997). Styles of Thinking, abilities, and academic performance. Exeptional children، 63, 295-312. Zhang, Li. Fang. (2002). Thinking styles & modes of Thinking. Implication for education & research. Journal of Psycholog, 136, 245-263.