پیش‌بینی استرس شغلی براساس ابعاد شخصیتی و کمال‌گرایی در مربیان ورزش شهر تهران

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خمین، ایران

2 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه ازاد اسلامی واحد رودهن، ایران

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین ابعاد شخصیتی و کمال‌گرایی با استرس شغلی در مربیان ورزش شهر تهران انجام گرفت.

روش شناسی: روش پژوهش حاضر توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش تمامی مربیان ورزش شهر تهران در سال تحصیلی 1398-1397 بودند.  حجم نمونه پژوهش حاضر بر اساس جدول کرجسی- مورگان  تعداد 278 نفر که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه ابعاد شخصیتی(درون‌گرایی، برون‌گرایی) آیزنگ(1975)، استرس شغلی فیلیپ ال رایس(1992) و کمال‌گرایی هیل(2004) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام با استفاده از نرم‌افزار spss20 استفاده شد.

یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که مقادیر همبستگی بین ابعاد شخصیتی (درون‌گرایی، برون‌گرایی) و کمال‌گرایی با استرس شغلی در مربیان بجز درون‌گرایی از نظر آماری معنی‌دار بود (0/05>p < /span>).  همچنین پیش‌بینی استرس شغلی در مربیان، بر اساس ابعاد شخصیتی (درون‌گرایی، برون‌گرایی) و کمال‌گرایی معنی‌دار بود و متغیر پیش بین ابعاد شخصیتی (درون‌گرایی، برون‌گرایی) و کمال‌گرایی قدرت پیش‌بینی متغیر ملاک (استرس شغلی) را داشت.

نتیجه گیری: ابعاد شخصیتی (درون‌گرایی، برون‌گرایی) و کمال‌گرایی با استرس شغلی در مربیان بجز درون‌گرایی ارتباط موثر دارد.

کلیدواژه‌ها


Davis, T.R. (2003). Behavioral Und Physiological Antecendents of in Hibited and Oninhibited Behaviour. Child Development, 67: 523-540. Doi:10.2307/113/&30. Eysenck, H. J. (1975). Cuestionario de personalidad EPI. Manual. Madrid: TEA Ediciones. Forsman, L. J., de Manzano, Ö., Karabanov, A., Madison, G., et all. (2012). Differences in regional brain volume related to the extraversion–introversion dimension—a voxel based morphometry study. Neuroscience research, 72(1): 59-67. Greenspon, T.S. (2002) Freeing Our Families from Perfectionism. Minneapolis: Free Spirit Publishing. Greenspon, Thomas S. (2014). "Is There an Antidote to Perfectionism?" Psychology in the Schools, November 2014: 986-998. Hall, D. G. (1998). Continuity and the Persistence of Objects: When the Whole is greater than the sum of the parts. COGNITII'E PSYCHOLOGY, (37): 28–59. Hill, R. W., Huelsmann, T. J., Furr, R. M., Kibler, J., Vicente, B. B., & Kennedy, C. (2004). A new measure of perfectionism: The Perfectionism Inventory.Journal of Personality Assessmant, 2,80-91. Parker, W. D., Adkins, K. K. (1995). "Perfectionism and the gifted". Roeper Review 17 (3): 173–176.doi:10.1080/02783199509553653. Song, Julie. (2013) Saving Face: Asian American Women and The Politics of Cosmetic Surgery” Paper Presented at The Annual Meeting of the American Sociological Association, WHO REPORT.Mental health Atlas country profile (IRAN) 2011.