بررسی ارتباط میان عامل‌های شخصیت، افسردگی و همدوستی

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه روانشناسی، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد کرج، کرج ایران.

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی امکان استفاده از پرسشنامه جدید مدل پنج عامل متغیر زاکرمن (پرسشنامه شخصیت زاکرمن - کوهلمن-آلوئه) در بررسی ارتباط بین شخصیت، افسردگی و احساس همدوستی در یک نمونه دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی بوده است. تمام پنج عامل شخصیتی شناسایی شده تا حدودی با افسردگی و حس همدوستی ارتباط داشته اند. به­طور خاص، احساس خستگی و خصومت، همراه با اضطراب و فعالیت بیش از حد به­طور قابل توجهی با حس همدوستی افراد ارتباط دارد. از سوی دیگر، کاهش احساسات، تمایز و فعالیت بیش از حد و خشونت و روان­پریشی و افسردگی بیش از حد به­طور مستقیم و یا غیر مستقیم بر حس همدوستی افراد تأثیر می­گذارد. نتایج این مطالعه نشان دهنده سودمندی و اعتبار سنجش شخصیت پرسشنامه زاکرمن برای بررسی همبستگی حس همدوستی و افسردگی می­باشد.

کلیدواژه‌ها