بررسی ارتباط میان عامل‌های شخصیت، افسردگی و همدوستی

نویسنده

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی امکان استفاده از پرسشنامه جدید مدل پنج عامل متغیر زاکرمن (پرسشنامه شخصیت زاکرمن - کوهلمن-آلوئه) در بررسی ارتباط بین شخصیت، افسردگی و احساس همدوستی در یک نمونه دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی بوده است. تمام پنج عامل شخصیتی شناسایی شده تا حدودی با افسردگی و حس همدوستی ارتباط داشته اند. به­طور خاص، احساس خستگی و خصومت، همراه با اضطراب و فعالیت بیش از حد به­طور قابل توجهی با حس همدوستی افراد ارتباط دارد. از سوی دیگر، کاهش احساسات، تمایز و فعالیت بیش از حد و خشونت و روان­پریشی و افسردگی بیش از حد به­طور مستقیم و یا غیر مستقیم بر حس همدوستی افراد تأثیر می­گذارد. نتایج این مطالعه نشان دهنده سودمندی و اعتبار سنجش شخصیت پرسشنامه زاکرمن برای بررسی همبستگی حس همدوستی و افسردگی می­باشد.

کلیدواژه‌ها