پیش‌بینی کیفیت رابطه براساس اسنادهای ارتباطی و استانداردهای زناشویی در میان زنان متاهل مراکز بهداشت غرب تهران

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان ایران، تهران، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، روانشناسی شخصیت، دانشگاه تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، پیش­بینی رضایت از رابطه براساس اسنادهای ارتباطی و استانداردهای زناشویی در میان زنان متأهل مراکز بهداشت غرب تهران بود. طرح پژوهش حاضر، توصیفی از نوع پیش­بینی است. جامعه‌ی این پژوهش شامل کلیه‌ی زنان متأهل شهر تهران بود که از این میان، 150 نفر به صورت نمونه­گیری هدفمند-داوطلب انتخاب شدند و به مقیاس ارزیابی رابطه (RAS)، شاخص اسناد ارتباطی (RAM) و پرسشنامه‌ی استانداردهای روابط خاص (ISRS) پاسخ دادند. داده­ها با استفاده از روش­های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه و توسط نرم­افزار 25-SPSS تحلیل شدند. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که اسنادهای ارتباطی به طور منفی و معنادار و استانداردهای زناشویی به طور مثبت و معناداری با رضایت از رابطه همبسته بودند. تحلیل گرسیون چندگانه نیز نشان داد که تنها اسناد مسئولیت­پذیری–سرزنش قادر به پیش­بینی منفی و معنادار رضایت از رابطه بود. براساس نتایج، کاهش اسنادهای مسئولیت­پذیری–سرزنش در تشکیل ارزیابی بهتر از رابطه‌ی رمانتیک در بین از اهمیت برخوردار است.

کلیدواژه‌ها