تأثیر وجدان کاری بر بازخورد کاری کادر آموزشی مقاطع متوسطه شهرستان گلپایگان

نویسنده

دانشکده مدیریت اقتصاد حسابداری،دانشگاه پیام نور، دانشگاه پیام نور

چکیده

اهداف: این تحقیق با هدف بررسی روابط بین وجدان کاری با عملکرد و بازخورد مثبت کادر آموزشی مقاطع متوسطه شهرستان گلپایگان انجام شده است. لذا در این مقاله­ی کاربردی و آماری در سال 1396 با جامعه آماری 490 نفر زن و مرد (کادر آموزشی) و نمونه­گیری خوشه­ای تصادفی 100 نفر بر اساس آزمون کوکران از کادر آموزشی مقاطع متوسطه - مدیران و مربیان - ازطریق پرسشنامه باز و بسته انجام گرفت. یافته­ها: نتایج حاصل از اجرای پرسشنامه با استفاده از شاخص های میانگین و میانه وشاخص های پراکندگی و روش ضریب همبستگی چندگانه (رگرسیون) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. هم­چنین با استفاده ازمفروضه آماری کولموگروف اسمیرنوف به بررسی تاثیر متغیر وجدان کاری بر بازخورد کاری پرداخته شد و چون سطوح معناداری تمامی متغیرها از05/0 بیشتر است بنابراین فرض صفر تایید شد .بنابراین نرمال بودن توزیع متغیرها تایید می شود لذا در تحلیل فرضیه ها از آزمونهای پارامتریک استفاده شد و با توجه به نتایج آزمون کای اسکوئر و آزمون رتبه ای فریدمن، مولفه های وجدان کاری به ترتیب اهمیت عبارتند از: وظیفه شناسی، کفایت کاری، احتیاط در تصمیم گیری، نظم وبرنامه ریزی، تلاش برای موفقیت ، خویشتنداری بود ونشان داد که: متغیر وابسته بازخورد مثبت رابطه معناداری با متغیر مستقل وجدان کاری دارد. نتیجه­گیری: وجدان کاری تاثیر مستقیم بر بازخورد کاری کادر آموزشی دارد.

کلیدواژه‌ها