دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسنده

دانشگاه علوم تحقیقات، تهران،ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش مهارت های ذهن آگاهی  بر باورهای انگیزشی و پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان پسر مقطع متوسطه دوم دبیرستان منطقه 5 شهر تهران بود 30 نفر با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای مرحله ای  از جامعه فوق انتخاب شدند . روش پژوهش حاضر کمی و از لحاظ هدف بنیادی بود.. جهت سنجش متغیر های پژوهش پرسشنامه­های باورهای انگیزشی و پیشرفت تحصیلی به عنوان پیش آزمون اجرا شد، و شرکت کنندگان در دو گروه ۱5 نفره آزمایش و کنترل جایگزین شدند که گروه آزمایش آموزش گروهی مبتنی بر ذهن­آگاهی را دریافت کرد و گروه کنترل، درمانی دریافت نکرد. نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش مبتنی بر ذهن­آگاهی به طور معناداری باعث افزایش باورهای انگیزشی و مؤلفه­های آن (خودکارآمدی، جهت­گیری، ارزشگذاری و اضطراب امتحان) می­شود. همچنین آموزش مبتنی بر ذهن­آگاهی بر پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان پسر نیز موثر بوده و باعث بهبود پیشرفت تحصیلی آنها شده است.
 

کلیدواژه‌ها