دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بجنورد ، بجنورد،ایران.

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قوچان،قوچان،ایران

3 واحد بجنورد،دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد،ایران

چکیده

هدف از  پژوهش حاضر ، تعیین رابطه بین باورهای انگیزشی و عملکرد تحصیلی  دانشجویان با نقش میانجی جهت‌گیری هدف است،. بدین منظور 403 نفر از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان  مشهد با روش  نمونه گیری طبقه‌ای انتخاب شدند و پرسشنامه‌های راهبردهای انگیزشی یادگیری (پینتریچ وهمکاران، 1991) و جهت‌گیری هدف (الیوت و مک‌گری گور، 2001) را تکمیل نمودند.ارتباط متغیر  ها از طریق مدل یابی معادلات ساختاری آزمون شد بر اساس نتایج این پژوهش ، مدل مفهومی ارائه شده ، با توجه به شاخص‌های مدل، از برازندگی لازم برخوردار است. نتایج نشان دادکه باورهای انگیزشی پیش بینی کننده  جهت‌گیری هدف و عملکرد ‌تحصیلی دانشجویان بود. همچنین جهت‌گیری هدف  پیش بینی کننده عملکردتحصیلی است. در مورد نقش میانجی متغیرها، نتایج نشان داد که باورهای   انگیزشی به واسطه جهت گیری اهداف به طور غیر مستقیم بر عملکرد تحصیلی اثر دارد.

کلیدواژه‌ها