پیش بینی ذهن آگاهی بر اساس سبک های تصمیم گیری و استدلال اخلاقی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم تحقیقات، تهران،ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران،ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی ذهن آگاهی  بر اساس سبک های تصمیم گیری و استدلال اخلاقی انجام شد. جامعه پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان رشته روان شناسی دانشگاه علوم تحقیقات تهران بودند روش نمونه گیری پژوهش حاضر خوشه ای چند مرحله ی استفاده شد که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان نمونه ای به حجم 340 نفر انتخاب شدند. در پژوهش حاضر جهت ارزیابی متغیر های وابسته پژوهش از پرسش نامه ذهن آگاهی بائر(2006) پرسشنامه سبک تصمیم گیری اسکات و بروس(1995) و پرسش نامه استدلال اخلاقی استفاده شد. نتایج  رگرسیون گام به گام به عنوان یافته های پزوهش نشان داد که  سبک تصمیم‌گیری عقلانی 20% از واریانس مشاهده شده در ذهن آگاهی  را توجیه می شود و اضافه شدن متغیر های سبک تصمیم‌گیری شهودی، سبک تصمیم‌گیری وابستگی،  سبک تصمیم‌گیری آنی ، سبک تصمیم‌گیری اجتنابی  و استدلال اخلاقی  به ترتیب باعث افزوده ش4، 2 ، 2 ،2 ، 3 درصد به واریانس قبلی شدند. بدین ترتیب شش مدل وارد شده به تحلیل رگرسیون  روی هم 33 % از واریانس ذهن آگاهی  را تبیین کردند  از این رو نتایج نشان داد که بین استدلال اخلاقی و سبک های تصمیم گیری با  ذهن آگاهی رابطه وجود دارد. لذا ذهن آگاهی بر اساس استدلال اخلاقی و سبک های تصمیم گیری پیش بینی می شود.

کلیدواژه‌ها