رابطه ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های فرزند پروری مادران با پرخاشگری کودکان دبستانی

نویسندگان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های فرزند پروری  مادران با پرخاشگری کودکان دبستانی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان دبستانی دختر و پسر در سال تحصیلی 97_1396و نمونه پژوهش شامل 200 نفر از دانش آموزان شهر تهران که به‌صورت نمونه‌گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه شخصیتی نئو (NEO-ffi-60) مک کرا و کاستا(1987)، پرسشنامه شیوه­های فرزند پروری توسط باومریند(1972) و پرسشنامه پرخاشگری باس و پری(1992) بود. برای تحلیل داده­ها از روش­های آماری ضریب همبستگی ساده پیرسون و رگرسیون چندمتغیره با رویکرد سلسله مراتبی  استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که، از بین سبک‌های فرزند پروری، سبک سهل گیرانه به‌صورت مثبت و سبک دموکراتیک به‌صورت منفی  پرخاشگری کودکان دبستانی را پیش‌بینی می‌کند. همچنین از بین ویژگی‌های شخصیتی مادران، روان رنجور خویی به‌صورت مثبت و برونگرایی و توافق پذیری  به‌صورت منفی پرخاشگری کودکان دبستانی را پیش‌بینی می‌کند.

کلیدواژه‌ها


دوره 6، شماره 6
6
فروردین 1397
صفحه 158-169
  • تاریخ دریافت: 20 مرداد 1399
  • تاریخ بازنگری: 04 مهر 1401
  • تاریخ پذیرش: 20 مرداد 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 20 مرداد 1399