دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر زیر ساخت های فناوری اطلاعات برگسترش کارافرینی در فضای مجازی پرداخت. روش پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده­ها، جزء پژوهش­های توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت توسعه نرم افزار کارنو به تعداد بالغ بر 70 نفر بودند. از این تعداد با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی ساده و جدول مورگان، تعداد 60 نفر به­عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. به­منظور گردآوری داده­ها در پژوهش حاضر از دو پرسشنامه محقق ساخته که بر گرفته از پرسشنامه های استاندارد زیرساخت فناوری اطلاعات چانوپاس و همکاران (2006) و کارآفرینی کردنائیج و همکاران (1386)  می باشند، استفاده شد. به­منظور تعیین روایی پرسشنامه­از روایی ظاهری ، محتوایی  و سازه ( AVE ›0.5) استفاده شد؛ هم­چنین، پایایی ابزار از طریق ضریب آلفای کرونباخ (برای تمام متغیر ها بزرگتر از 0.7) و پایایی ترکیبی (برای تمام متغیر ها بزرگتر از 0.7) محاسبه گردید که نتایج نشان دهنده روا و پایا بودن ابزار پژوهش بود. تجزیه و تحلیل داده­ها نیز در دو بخش توصیفی (میانگین، انحراف معیار، نمودار، فراوانی و ...) و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و مدل­سازی معادلات ساختاری) صورت پذیرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که کیفیت و امنیت زیرساخت های فناوری اطلاعت در کشور بر کارآفرینی در فضای مجازی تاثیر دارند.

کلیدواژه‌ها