دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

چکیده

  دورۀ نوجوانی و دانش‌آموزی دورۀ اوج نیازهای اوقات فراغت است. نوجوانان در مقایسه با سایر افراد فرصت‌های بیشتر و مسئولیت­های کمتری دارند و اوقات فراغت برای آنان زمینه‌ای برای اجتماعی‌شدن و شکل‌گیری هویت تلقی می‌شود. هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه نحوه گذراندن اوقات ­فراغت دانش­آموزان مدارس عادی و استعداد درخشان شهر یزد است. بدین منظور‌، ‌ از روش پژوهش توصیفی زمینه‌یاب استفاده شده و جامعه پژوهش شامل تمامی دانش­آموزان پسر پایۀ سوم دورۀ متوسطه ناحیه دو شهر یزد به تعداد 340 نفر بوده است. بر اساس جدول مورگان‌، ‌ حجم نمونه 180 نفر تعیین شد که در دو گروه 90 نفری دانش­آموزان مدارس عادی و استعداد درخشان به شکل تصادفی طبقه‌ای گزینش شدند. داده‌ها از طریق پرسشنامه جمع‌آوری و برای تحلیل آنها از ‌ آمار توصیفی و استنباطی در قالب آزمون t مستقل استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که دانش‌آموزان مدارس عادی اوقات بیشتری را به فعالیت‌های ورزشی‌، ‌ ارتباط با دوستان و همسالان و انجام فعالیت‌های مذهبی اختصاص می‌دهند. از سوی دیگر‌، ‌ دانش‌آموزان استعداد درخشان اوقات بیشتری را برای بودن با خانواده و استفاده از محصولات فرهنگی سپری می‌کنند. اما میزان سرگرمی با کامپیوتر در هر دو گروه یکسان است. یافته‌های پژوهش حاضر بر ضرورت توجه مسئولان‌، ‌ برنامه‌ریزان و والدین را به مسئله برنا‌مه‌ریزی اوقات فراغت برای دوره حساس نوجوانی تأکید می‌کند. در این ‌باره‌، ‌ برنا‌مه‌ریزی‌های اثربخش‌تر به منظور استفاده بهینه از اوقات فراغت در زمینۀ غنی‌سازی فعالیت‌های ورزشی‌، ‌ ارتباط با دوستان و همسالان و فعالیت‌های مذهبی برای دانش‌آموزان مدارس استعداد درخشان توصیه می‌شود. همچنین اختصاص اوقات بیشتر برای بودن در کنار خانواده و استفاده اثربخش از محصولات فرهنگی برای گروه دانش‌آموزان مدارس عادی پیشنهاد می‌شود. ‌‌

کلیدواژه‌ها