دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

چکیده

  چکیده   پژوهش حاضر به بررسی رابطه ادراک عدالت سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان‌های ‌اداری می‌پردازد. ادراک عدالت سازمانی دارای سه مؤلفه ادراک عدالت توزیعی، ادراک عدالت رویه‌ای، و ادراک عدالت مراوده‌ای در نظر گرفته شد و ابعاد رضایت شغلی نیز رضایت از ماهیت کار، رضایت از حقوق و مزایا، رضایت از سرپرست و مدیر، رضایت از ترفیعات، و رضایت از همکاران ‌است‌. نمونه مورد مطالعه 265 نفر از کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران و دانشگاه مازندران را شامل می‌شود.   یافته‌های ‌پژوهش نشان داد که ادراک عدالت سازمانی 2/62 درصد از تغییرات رضایت شغلی را توضیح می‌دهد. همچنین هر یک از مؤلفه‌های ‌ادراک عدالت سازمانی نیز ‌ تأثیر معناداری بر رضایت شغلی کارکنان دارند.  

کلیدواژه‌ها