اینترنت، برنامه‌های ماهواره ای و هویت دینی (مطالعه موردی دانش‌آموزان متوسطۀ شهر مرودشت)

نویسندگان

چکیده

  چکیده   دین، هویت دینی و رسانه­ها نقشی مهم و اساسی در تعریف و جهت­دهیِ زندگی نوجوانان و جوانان هر جامعه­ای، به‌ویژه جوامعی اسلامی­ مانند ایران دارد. اما در خصوص پیوند دین و رسانه­ها، به‌ویژه رسانه­های نوین خارجی، افراد زیادی معتقدند این رسانه­ها با انتشار و پخش آراء، تصاویر، اندیشه­های گوناگون، متفاوت و معارض با ارزش­های دینی زمینۀ تضعیفِ هویت دینی افراد را فراهم می­کنند. بنابراین، امروزه به نظر می­رسد اظهار نظر پیرامون تغییر و تحولات هویت دینی جوانان و نوجوانان بدون توجه به نقش رسانه­ها ناقص و ناکافی باشد. از این رو، مقاله حاضر به بررسی رابطۀ استفاده از ماهواره و اینترنت با هویت دینی دانش­آموزان متوسطه شهر مرودشت پرداخته است. روش بررسیِ مطالعه، پیمایشی بوده و از ابزار پرسشنامه و روش نمونه‌گیری خوشه‌ای ­چندمرحله­ای برای جمع­آوری داده­ها استفاده شده است.   براساس نتایج تحقیق، همبستگی هر دو متغیر استفاده از اینترنت و ماهواره با هر سه بعد هویت دینی دانش­آموزان منفی و معنی­دار بوده است. بالاترین همبستگی استفاده از اینترنت با ابعاد هویت دینی، به ترتیب، در ابعاد عملی (53/.-)، احساسی (52/.-) و اعتقادی (49/.-) بوده است. بالاترین همبستگی متغیر استفاده از ماهواره با هویت دینی، به ترتیب، در ابعاد عملی (53/.-)، احساسی (44/.-) و اعتقادی (39/.-) بوده است. بدین ترتیب، می­توان گفت استفاده بیشتر از رسانه­های ماهواره و اینترنت در راستای کاهش هویت دینی دانش­آموزان متوسطه مورد بررسی در ابعاد سه­گانه عملی، احساسی و اعتقادی بوده است.  

کلیدواژه‌ها