بررسی عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی در آموزش و پرورش استان گیلان

نویسندگان

چکیده

  چکیده   یکی از شاخه­های اصلی کارآفرینی، کارآفرینی در سازمان است که بدون شک سهم چشم­گیری در توفیق و تعالی سازمان­ها دارد. از این­رو، پژوهش حاضر به منظور سنجش میزان همبستگی میان ساختار منعطف، جو سازمانی اثربخش و فرهنگ­ پشتیبان و محرک خلاقیت و نوآوری به عنوان ابعاد سازمانی بر قابلیت­ها و انگیزش ­فردی کارکنان صورت پذیرفته است. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و پیمایشی است که جامعۀ مورد پژوهش آن را تمامی کارکنان آموزش و پرورش استان گیلان شامل می‌شود. نتایج حاصل از بررسی 402 پرسش‌نامه نشان می‌دهد که بین مؤلفه­های عوامل سازمانی ذکرشده با قابلیت و انگیزش فردی کارکنان آموزش و پرورش رابطه­ای معنادار وجود دارد؛ اما رابطه‌ای بین عوامل جمعیت‌شناختی و انگیزش فردی کارکنان به کارآفرینی دیده نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها