ضرورت‌ مشارکت در آموزش و پرورش: کاستی‌ها و راهکارها

نویسنده

چکیده

  چکیده   این مقاله برگرفته از پژوهشی با عنوان «راه‌های گسترش مشارکت مردم در آموزش و پرورش درسطح کشور» و به روش توصیفی و سندکاوی انجام شده است. در این پژوهش از مصاحبه سازمان‌یافته و روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شده است. مهم‌ترین اهداف این مقاله شناسایی کاستی‌ها و موانع مشارکت در درون و بیرون از آموزش و پرورش و ارائه پیشنهادهایی برای رفع این کاستی‌هاست. همچنین از نتایج حاصل از مصاحبه 263 نفر خیر مدرسه‌ساز در سراسر کشور در این خصوص استفاده به عمل آمد که همگی الهام‌بخش نگارنده در مورد تبیین موضوع بوده است. نتایج حاصل از بررسی‌ها نشان داد که کاستی‌های مشارکت به دو گروه، شامل کاستی‌های درونی و بیرونی آموزش و پرورش تقسیم ‌می‌شوند. کاستی‌های درونی ناشی از عوامل انسانی، ازجمله فعال نبودن مدیران و معلمان و دانش‌آموزان در امور مشارکت و نیز کاستی‌های ناشی از کارکردها و نگرش‌های مدیران ارشد آموزش و پرورش به مفهوم مشارکت است. نیز کاستی در ساختار تشکیلاتی و انجمن اولیا و مربیان و شوراهای آموزش و پرورش نیز در این خصوص تأثیرگذار است. همچنین کاستی‌هایی ناشی از عوامل بیرونی مؤثر در مشارکت وجود دارند که متأثر از عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند. پژوهشگر ضمن معرفی کاستی‌های فوق برای رفع آنها، پیشنهادهایی را در این زمینه ارائه کرده است.

کلیدواژه‌ها