دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

چکیده

  چکیده   هدف پژوهش حاضر دستیابی به میزان طرح مقولات سیاست اجتماعی در کتاب ‌ های درسی، نوع شناختی که این کتب از سیاست اجتماعی به دانش‌آموزان می‌دهند و پاسخ‌دهی به این سؤال است که چه اصول و رهیافتی رسمی از سیاست اجتماعی در این کتاب‌ها وجود دارد. بدین منظور، به تحلیل محتوای کتاب‌های فارسی دوره ابتدایی به لحاظ مقولات سیاست اجتماعی و میزان ارتباط آنها با گروه‌های هدف و نهاد اجتماعی خانواده پرداخته شده است. برای اعتباربخشی به کار ، تمام کتاب‌های راهنمای معلم (فارسی) سال‌های اول تا پنجم ابتدایی بررسی دقیق شده‌اند. بر اساس یافته‌های تحقیق، در کتاب‌های فارسی ابتدایی، فصولی با عناوین نهادها، بهداشت، دانشمندان و محیط زیست توانسته‌اند به نهاد خانواده، مدرسه و موضوعات آموزشی، بهداشتی و برخی مسائل مرتبط با محیط زیست بپردازند؛ اما دربارۀ سیاست اجتماعی به صورت منسجم و هدفمند در کتاب‌ها بحث نشده و به ارتباط و انسجام موضوعات مختلف سیاست اجتماعی و تأثیر متقابل آنها بر یکدیگر اهمیتی داده نشده است. همچنین موضوعاتی چون همدلی و همدردی با نیازمندان و کمک به مظلومان در کتاب‌ها تحت عناوین مختلف آمده‌اند. در کل، موضوعات سیاست اجتماعی در چارچوب تبلیغ فردگرایی و آزادی فردی و با رهیافتی فردگرایانه به دانش‌آموزان معرفی شده‌اند. به نظر می‌رسد اصل انتخاب فردی در موضوعات مختلف اجتماعی، رهیافت رسمی سیاست اجتماعی مطرح شده در کتاب‌هاست که معنایی اخلاقی، معنوی دارد و باید‌ها و نباید‌های ارزشی را دربرمی‌گیرد.  

کلیدواژه‌ها