دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

چکیده

  عضویت در شبکه­های اجتماعی و رضایت از زندگی در بین بازنشستگان سالمند آموزش­ و­ پرورش شهرستان جهرم   غلامرضا غفاری [1]   یلدا زبردست [2]   چکیده   در این مقاله عضویت در شبکه­های اجتماعی، سازوکاری برای رفاه و رضایت از زندگی در میان بازنشستگان سالمند آموزش و پرورش تلقی شده است. داشتن روابط اجتماعی و مشارکت در فعالیت­های اجتماعی عامل مهمی در رضایت فرد سالمند محسوب می­شود که در مقیاسی وسیع­تر بخش مهمی از کیفیت زندگی این افراد را تعیین می­کند.   در این پژوهش، از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده­ها استفاده شده است. جمعیت آماری پژوهش، سالمندان 60 سال به بالای عضو کانون بازنشستگان آموزش و پرورش شهرستان جهرم هستند که 201 نفر از این جمعیت، برای نمونه انتخاب شده­اند. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که میانگین رضایت از زندگی در دو نوع شبکۀ خویشاوندی و غیر‌خویشاوندی تفاوت معنی­داری دارد. افزون بر این، پاسخگویان برخوردار از شبکه­های غیررسمی، رضایت بیشتری دارند. در مجموع، پیوندها و شبکه­های اجتماعی مقوم رضایت اجتماعی در بین سالمندان بازنشسته در حوزۀ مورد پژوهش است. با توجه به سهمی که شبکه­ها، چه رسمی چه غیررسمی در رضایت از زندگی سالمندان دارند، سیاست توانمندسازی بیشتر سالمندان برای مشارکت و ایفای نقش بیشتر در شبکه­­ها می­تواند سیاست مؤثری برای تقویت رضایت از زندگی در بین سالمندان باشد.         1 .دانشیار گروه برنامه­ریزی اجتماعی دانشگاه تهران، Ghaffary@ut.ac.ir   2 .کارشناسی ارشد برنامه­ریزی رفاه

کلیدواژه‌ها