مقایسۀ سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان مدارس شبانه‌روزی و دانش‌آموزان مدارس عادی همجوار در استان سمنان

چکیده

  مقایسۀ سازگاری اجتماعی دانش­آموزان مدارس شبانه‌روزی و دانش‌آموزان مدارس عادی همجوار در استان سمنان     1-سید محمد حسین حسینی   2-معصومه مطور      چکیده   این پژوهش با هدف مقایسۀ سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان مدارس شبانه‌روزی و دانش‌آموزان مدارس عادی همجوار و با روش تحقیق «مقایسه‌ای ـ پس‌رویدادی» انجام گرفته است. جامعۀ آماری این پژوهش شامل کلیۀ دانش‌آموزان مدارس راهنمایی و متوسطۀ شبانه‌روزی و مدارس راهنمایی و متوسطۀ عادی همجوار آن­ها در استان سمنان می­شود، که از این جامعۀ آماری،557 دانش‌آموز مدارس شبانه‌روزی و 627 دانش‌آموز مدارس عادی همجوار به صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای برای نمونۀ پژوهش انتخاب شده­اند. برای‌ گردآوری‌ داده‌های پژوهش نیز از مؤلفۀ سازگاری اجتماعی پرسشنامه «سازگاری سینها و سینگ» استفاده شده است که روایی و پایایی آن در سطح ملی و بین‌المللی مورد تأیید است. تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده با استفاده از تکنیک‌های توصیفی جدول توزیع فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد و آزمون استنباطی t گروه‌های مستقل و نرم‌افزار آماری SPSS انجام گرفته است .   بر اساس نتایج پژوهش، سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان پسر و دختر مدارس شبانه‌روزی کمتر از دانش‌آموزان مدارس روزانۀ عادی همجوار است. در مدارس شبانه روزی و هم در مدارس روزانه عادی همجوار، سازگاری اجتماعی دانش آموزان پسر و دختر با هم برابر است.    دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه خوارزمی(تربیت‌معلم تهران) و کارشناس پژوهشی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، تهران Hosseini261@gmail.com   کارشناس ‌ارشد برنامه‌ ریزی ‌درسی.

کلیدواژه‌ها


دوره 2، شماره 2
شهریور 1391
صفحه 5-10
  • تاریخ دریافت: 20 مرداد 1399
  • تاریخ بازنگری: 04 مهر 1401
  • تاریخ پذیرش: 20 مرداد 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 20 مرداد 1399