دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

چکیده

  هدف این پژوهش تعیین سهم سرمایۀ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را در احتمال موفقیت داوطلبان آزمون سراسری ورود به دانشگاه است.   داده­های مورد نظر با استفاده از روش پیمایش، از بین کلیۀ دانش­آموزان دختر و پسر دورۀ پیش­دانشگاهی مدارس دولتی و غیر­دولتی شهر اصفهان جمع­آوری شده است که همگی داوطلب ورود به دانشگاه و متقاضی شرکت در آزمون سراسری سال 1389 بوده­اند. حجم نمونه 400 نفر و روش نمونه­گیری، خوشه­ای طبقه­ای بوده است.   در کنار سرمایه­های سه­گانه، سهم متغیرهایی همچون پیشینۀ تحصیلی، جنسیت، رشتۀ تحصیلی و نوع مدرسه نیز سنجیده شده است. بر اساس تحلیل رگرسیون لوجستیک، یافته­ها نشان می­دهد که در پرتو حضور سایر متغیرها، سرمایۀ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی سهم معناداری در احتمال موفقیت داوطلبان آزمون سراسری ورود به دانشگاه دارند.

کلیدواژه‌ها