دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

چکیده

  این مقاله، به بررسی عوامل مو ثر بر تفکر انتقادی در بین دانش­آموزان شهر مشهد می­ پردازد. در این پژوهش، بر اساس دیدگاه­های نظریه­پردازانی مانند: هابرماس، بوردیو، ویلیام پری، فریره، لیپمن، اینس و... شاخص‌های تأثیر­گذار بر تفکر انتقادی گزینش و بررسی شدند. این شاخص‌ها عبارت­اند از: گرایش­های تحصیلی، انتظارات ذهنی در دو بعد انتظارات از مدرسه و انتظارات از رشتۀ تحصیلی، انگیزۀ تحصیلی، سطح مدرسه، انسجام اجتماعی درون مدرسه، تعهد، معلم در دو بعد شیوۀ تدریس و ویژگی­های ظاهری، عقلانیت، گفت­وگو در دو بعد مکان گفت­وگو و نحوۀ گفت­وگو، امکانات مدرسه، سرمایۀ فرهنگی.   یافته­های پژوهش بنابر محاسبۀ توزیع فراوانی، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندمتغیره، و تحلیل مسیر به دست آمده است.     [1] . استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا afsane_kamali@yahoo.com   [2] . کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا    

کلیدواژه‌ها