دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

چکیده

  مطالعه و بررسی پدیده­های انسانی ویژگی خاص علوم اجتماعی است و از آنجا که این پدیده­ها دارای ابعاد پیچیده و چندبعدی­اند، علوم اجتماعی جایگاه و اهمیت ویژه­ای در زندگی روزمره می­یابد. از این رو، مقالۀ حاضر درصدد است که زوایای پنهان ناکارآمدی مدرسان و متولیان امر آموزش علوم اجتماعی در ایران را تحلیل کند.   در این پژوهش، چالش­های اصلی آموزش علوم اجتماعی در ایران به شش دسته تقسیم‌بندی شدند: چالش­های مربوط به حوزۀ روش تدریس، سطح آموزش معلمان، ارزشیابی و شیوه­های آن در دروس علوم اجتماعی، ترغیب دانشجویان به تفکرات انتزاعی محض، یکسان­بودن نحوۀ آموزش علوم اجتماعی و علوم پایه، و ضعف تکنولوژی آموزشی .  در بخش نتیجه­گیری، با تأکید بر این امر که تقویت بینش جامعه ‌ شناختی در بهبود کیفیت آموزش علوم اجتماعی در ایران تأثیر مستقیم دارد، سه راهکار برای ایجاد و تقویت چنین بینشی ارائه شده­ است .   

کلیدواژه‌ها