دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران.

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران

3 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران.

4 دانشیار، گروه علوم تربیتی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران

10.22034/ijes.2022.556582.1333

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، طراحی الگوی برنامه درسی مبتنی بر مولفههای زیبایی شناسی و هنر بود.
روش: روش تحقیق کیفی بود، جامعه آماری شامل خبرگان و متخصصان حوزه برنامه درسی مبتنی بر زیبایی شناسی و هنر و اسناد مکتوب مرتبط با موضوع شامل مقالات و پژوهشهای علمی، کتب مرتبط تالیفی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بوده که با روش نمونه گیری گلوله برفی برای خبرگان و نمونه گیری هدفمند برای اسناد، 15 خبره و 35 سند (متن) مناسب با اهداف و سوالات تحقیق، تعیین شد. برای تحلیل دادهها، روش تحلیل محتوا با کدگذاری باز، محوری و انتخابی بکارگرفته شده و برای تعیین روایی و پایایی دادههای حاصله، از بررسیهای لازم شامل مقبولیت (بازنگری خبرگان) و قابلیت تائید (بازبینی خبرگان)، استفاده شد. دادهها در نرم افزار One Note تحلیل گردید.
یافته ها: نتایج حاکی از آن بوده که در عنصر «هدف»، 162 کد نهایی در قالب 5 مولفه(مفهوم) بشرح: اهداف اکتسابی، اهداف شناختی و فراشناختی، اهداف مبتنی بر یادگیرنده، اهداف زیباشناختی و اهداف اخلاقی، دستهبندی شد.
نتیجه گیری: بعد از کدگذاری انتخابی، در 2 بعد(مقوله) بشرح: مهارتی و فردی، در عنصر «محتوا»، 141 کد نهایی در قالب 8 مولفه(مفهوم) بشرح: محیط یادگیری، محتوای مبتنی بر یادگیرنده، محتوای مبتنی بر اجتماع و فرهنگ، محتوای مبتنی بر هنر و زیبایی شناسی، فرم ادبی، فرم نمایشی، فرم تجسمی و فرم ترسیمی / بصری، دستهبندی شده و بعد از کدگذاری انتخابی، در 3 بعد(مقوله) بشرح: هنری- فرهنگی، محیطی و فرم محتوا جای گرفتند. در عنصر «روشهای تدریس»، 129 کد نهایی در قالب 7 مولفه(مفهوم) بشرح: زیباشناختی محور، طبیعت محور، رسانه محور، پروژه و کارگاه محور، قابلیت معلم در تدریس، خلاقیت محور و تیم و مشارکت محور، دستهبندی شده و بعد از کدگذاری انتخابی، در 3 بعد(مقوله) بشرح: هنری، فنی - انسانی و نوآورانه و در عنصر «ارزشیابی»، 53 کد نهایی در قالب 4 مولفه(مفهوم) بشرح: ارزشیابی کیفی، ارزشیابی مبتنی بر نتایج، ارزشیابی زیباشناختی و ارزشیابی اخلاقی، دستهبندی شده و بعد از کدگذاری انتخابی، در 2 بعد(مقوله) بشرح: علمی و هنری - اخلاقی جای گرفتند

کلیدواژه‌ها