دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران.

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران

3 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران.

4 دانشیار، گروه علوم تربیتی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران

10.22034/ijes.2022.556582.1333

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، طراحی الگوی برنامه درسی مبتنی بر مولفههای زیبایی شناسی و هنر بود.
روش: روش تحقیق کیفی بود، جامعه آماری شامل خبرگان و متخصصان حوزه برنامه درسی مبتنی بر زیبایی شناسی و هنر و اسناد مکتوب مرتبط با موضوع شامل مقالات و پژوهشهای علمی، کتب مرتبط تالیفی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بوده که با روش نمونه گیری گلوله برفی برای خبرگان و نمونه گیری هدفمند برای اسناد، 15 خبره و 35 سند (متن) مناسب با اهداف و سوالات تحقیق، تعیین شد. برای تحلیل دادهها، روش تحلیل محتوا با کدگذاری باز، محوری و انتخابی بکارگرفته شده و برای تعیین روایی و پایایی دادههای حاصله، از بررسیهای لازم شامل مقبولیت (بازنگری خبرگان) و قابلیت تائید (بازبینی خبرگان)، استفاده شد. دادهها در نرم افزار One Note تحلیل گردید.
یافته ها: نتایج حاکی از آن بوده که در عنصر «هدف»، 162 کد نهایی در قالب 5 مولفه(مفهوم) بشرح: اهداف اکتسابی، اهداف شناختی و فراشناختی، اهداف مبتنی بر یادگیرنده، اهداف زیباشناختی و اهداف اخلاقی، دستهبندی شد.
نتیجه گیری: بعد از کدگذاری انتخابی، در 2 بعد(مقوله) بشرح: مهارتی و فردی، در عنصر «محتوا»، 141 کد نهایی در قالب 8 مولفه(مفهوم) بشرح: محیط یادگیری، محتوای مبتنی بر یادگیرنده، محتوای مبتنی بر اجتماع و فرهنگ، محتوای مبتنی بر هنر و زیبایی شناسی، فرم ادبی، فرم نمایشی، فرم تجسمی و فرم ترسیمی / بصری، دستهبندی شده و بعد از کدگذاری انتخابی، در 3 بعد(مقوله) بشرح: هنری- فرهنگی، محیطی و فرم محتوا جای گرفتند. در عنصر «روشهای تدریس»، 129 کد نهایی در قالب 7 مولفه(مفهوم) بشرح: زیباشناختی محور، طبیعت محور، رسانه محور، پروژه و کارگاه محور، قابلیت معلم در تدریس، خلاقیت محور و تیم و مشارکت محور، دستهبندی شده و بعد از کدگذاری انتخابی، در 3 بعد(مقوله) بشرح: هنری، فنی - انسانی و نوآورانه و در عنصر «ارزشیابی»، 53 کد نهایی در قالب 4 مولفه(مفهوم) بشرح: ارزشیابی کیفی، ارزشیابی مبتنی بر نتایج، ارزشیابی زیباشناختی و ارزشیابی اخلاقی، دستهبندی شده و بعد از کدگذاری انتخابی، در 2 بعد(مقوله) بشرح: علمی و هنری - اخلاقی جای گرفتند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Curriculum Pattern based on the Components of Aesthetics and Art in the Period of Secondary School

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Zahiri 1
  • Maryam Safari 2
  • Hosniyeh Godarzi 3
  • Aliasghar Bayani 4

1 PhD Student in Curriculum Planning, Department of Educational Sciences, Azadshahr Branch, Islamic Azad University, Azadshahr, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Azadshahr Branch, Islamic Azad University, Azadshahr, Iran

3 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Azadshahr Branch, Islamic Azad University, Azadshahr, Iran

4 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Azadshahr Branch, Islamic Azad University, Azadshahr, Iran

چکیده [English]

Purpose: The aim of this study was to design a curriculum model based on aest9hetic and art components.
Method: The research method was qualitative. The statistical population included experts and specialists in the field of curriculum based on aesthetics and art and related written documents including articles and scientific research, related books and the document of fundamental change in education. Snowball sampling for experts and purposive sampling for documents, 15 experts and 35 documents (text) appropriate to the objectives and research questions were determined. For data analysis, content analysis method with open, pivotal and selective coding was used and to determine the validity and reliability of the obtained data, the necessary tests including acceptability (expert review) and verifiability (expert review) were used. . Data were analyzed in One Note software.
Results: The results showed that in the "goal" element, 162 final codes were categorized in the form of 5 components (concept) as follows: Acquired goals, cognitive and metacognitive goals, learner-based goals, aesthetic goals and moral goals. .
Conclusion: After selective coding, in 2 dimensions (category) Description: skill and individual, in the "content" element, 141 final codes in the form of 8 components (concept) Description: learning environment, learner-based content, community-based content And culture, content based on art and aesthetics, literary form, theatrical form, visual form and graphic / visual form, are categorized and after selective coding, in 3 dimensions (categories) as follows: artistic-cultural, environmental and form Content placed. In the element of "teaching methods", 129 final codes in the form of 7 components (concept) as follows: aesthetic-oriented, nature-oriented, media-oriented, project and workshop-oriented, teacher's ability to teach, creativity-oriented and team-oriented, category After selective coding, it is classified into 3 dimensions (categories): artistic, technical-human and innovative, and in the element of "evaluation", 53 final codes in the form of 4 components (concept) are described: qualitative evaluation, results-based evaluation, Aesthetic evaluation and ethical evaluation were categorized and after selective coding, they were placed in 2 dimensions (categories) as follows: scientific and artistic-ethical.

کلیدواژه‌ها [English]

  • curriculum model
  • aesthetic and art components
  • purpose
  • content