دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان شناسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه روان شناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 استاد، دانشگاه پوآتیه، فرانسه

10.22034/ijes.2022.544212.1208

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی شاخص‌های روانشناختی مدارس ایمن با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شد.

روش‌شناسی: مطالعة حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا، کیفی بود. جامعة پژوهش اسناد و متون چاپی موجود در پایگاه-های اطلاعات علمی مرتبط با موضوع شاخص‌های روانشناختی در مدارس ایمن بین سال‌های 2020-2000 میلادی بودند که با توجه به ملاک‌های مورد نظر 18 مطالعه با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌ها، به روش فیش‌برداری گردآوری شدند و با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی با روش تحلیل مضمون در نرم‌افزار MAXQDA مورد تحلیل قرار گرفتند.

یافته‌ها: در رابطه با ایمنی روانشناختی مدارس ایمن، 7 شاخص اصلیِ برنامه‌ریزی و آموزش برای مواجهه در موقعیت بحرانی و اضطراری، ایجاد تعادل بین امنیت فیزیکی و روانشناختی، ایجاد همکاری درون‌سازمانی و برون‌سازمانی، ارائة خدمات روانشناختی کافی و مناسب، بهبود دسترسی به حمایت‌های بهداشت روانی مبتنی بر مدرسه، خدمات پیشگیری و مداخلات زودهنگام، توانمندسازی معلمان و کادر مدرسه و 36 شاخص فرعی، شناسایی شدند.

بحث و نتیجه‌گیری: براساس شاخص‌های شناسایی شده، می‌توان ایمنی روانشناختی مدارس را مورد ارزیابی قرار داد و شرابط ایجاد یا بهبود این شاخص‌ها را در مدارس فراهم کرد.

کلیدواژه‌ها