ارائه مدل برنامه آموزشی دانشگاه های نسل چهارم در ایران با رویکرد آمیخته

نوع مقاله : مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کارآفرینی آموزش عالی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی ، چالوس، ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

10.22034/ijes.2022.540003.1170

چکیده

هدف : پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل برنامه آموزشی برای دانشگاه‌های نسل چهارم در ایران انجام شد.
روش: روش تحقیق از نظر هدف بنیادی و از نظر روش اجرا آمیخته (کیفی-کمی) بود. جامعه بخش کیفی شامل خبرگان و اساتید برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاهی ایران در سال تحصیلی 400-1399 بودند که طبق اصل اشباع نظری 17 نفر از آنها با روش‌های نمونه‌گیری گلوله‌برفی و هدفمند به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. جامعه بخش کمی شامل کلیه دانشجویان مراکز آموزش عالی سراسر ایران در سال تحصیلی 400-1399 بودند که طبق فرمول کوکران 384 نفر آنها با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات در بخش کیفی از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و در بخش کمی از پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شد که شاخص‌های روانسنجی آنها تایید شدند. داده‌ها با روش‌های کدگذاری در نرم‌افزار MAXQDA و تحلیل عاملی اکتشافی و مدل‌یابی معادلات ساختاری در نرم‌افزارهای SPSS و LISREL تحلیل شدند.
یافته ها: یافته‌های بخش کیفی نشان داد که 51 شاخص در قالب 7 مقوله رویکرد آموزشی مبتنی بر آموزش همتایان، آموزش مبتنی بر عمل، تسهیل فرصت‌های شبیه‌سازی‌شده، توجه به روش‌های یادگیری گروهی، یادگیری خودهدایت‌شده و خودراهبر، فعالیت‌های مبتنی بر یادگیری اکتشافی و روش‌های نوین تدریس شناسایی شد. یافته‌های بخش کمی نشان داد که 34 گویه در قالب 7 مقوله مذکور قرار گرفتند که بار عاملی همه آنها بالاتر از 70/0، میانگین واریانس استخراج‌شده همه آنها بالاتر از 60/0 و پایایی همه آنها بالاتر از 80/0 بود. دیگر نتایج نشان داد که برنامه آموزشی برای دانشگاه‌های نسل چهارم بر هر هفت مقوله رویکرد آموزشی مبتنی بر آموزش همتایان، آموزش مبتنی بر عمل، تسهیل فرصت‌های شبیه‌سازی‌شده، توجه به روش‌های یادگیری گروهی، یادگیری خودهدایت‌شده و خودراهبر، فعالیت‌های مبتنی بر یادگیری اکتشافی و روش‌های نوین تدریس اثر مستقیم و معنادار داشت (05/0P<).
نتیجه گیری : با توجه به شناسایی هفت مقوله و اثر مستقیم و معنادار برنامه آموزشی پژوهش حاضر بر هفت مقوله، برنامه‌ریزی جهت بهبود برنامه آموزشی برای دانشگاه‌های نسل چهارم از طریق هفت مقوله ذکرشده در بالا ضروری است.

کلیدواژه‌ها


دوره 15، شماره 1
فروردین 1401
  • تاریخ دریافت: 08 مهر 1400
  • تاریخ بازنگری: 15 دی 1400
  • تاریخ پذیرش: 19 دی 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1401